Jak się zapisać Porównaj OFE  Jak zmienić

21.12.2009 14:22
kategoria: Aktualno??ci

W obecnym systemie emerytalnym, mo??liwe jest ustalenie elastycznego wieku przechodzenia na emerytur?. Realne wydaje si? uniezale??nienie prawa do emerytury od wieku, a powi?zanie go przede wszystkim z kwotami jakie zbierze pracownik na indywidualnych kontach w ZUS-ie i wybranym OFE. Wysoko??? przysz??ej emerytury zale??a??aby od ilo??ci uzbieranych pieni?dzy w trakcie pracy, nie za?? od wieku przej??cia na emerytur?.

Opisana powy??ej sytuacja nie oznacza, ??e b?dzie mo??na przechodzi? na emerytur? w wieku 30 lat. Wypracowanie przez siebie ??redniej emerytury w obecnym systemie, który obowi?zuje od 1999 roku, zak??ada ??e nale??y pracowa? do co najmniej 64 albo 67 roku ??ycia.

 Taka za??o??ona koncepcja odnosi si? do formy zawartej przez kancelarie premiera Micha??a Boniego, która zak??ada??a, ??e 90% swojego ostatniego wynagrodzenie mo??e otrzyma? jak emerytur?, ten kto pracowa?? do 67 roku ??ycia. Jednak??e minister Fedan podkre??la, ??e nie mo??na si? ca??kowicie zgadza? z za??o??eniami ministra Boniego, gdy?? przysz??a emerytura nie zale??y od wieku przej??cia na emerytur?, tylko od kwot zgromadzonych na kontach emerytalnych. Warunkiem otrzymania emerytury w kwocie 90% ostatniego wynagrodzenia, nie jest tym samym wiek przej??cia na emerytur?. W obecnych czasach prawo do emerytury maj? kobiety w wieku 60 lat i m???czy??ni w wieku 65 lat. Sk??adki na ubezpieczenie spo??eczne przekazywane s? do ZUS w kwocie 12,2% pensji oraz do Otwartych Funduszy Emerytalnych w kwocie 7,3% wynagrodzenia. Po przej??ciu na emerytur?, ka??dy otrzyma takie ??wiadczenia jakie sobie wypracowa??, oraz ewentualne zyski z funduszu.

Obecny minister nie przewiduje wprowadzenia ustawy nakazuj?cej przed??u??enie okresu przej??cia na emerytur?, jednak chce przekona? ludzi aby dobrowolnie byli jak najd??u??ej aktywni zawodowo. Rzecz? oczywist? jest, ??e je??eli kto?? przepracowa?? tylko 10 lat, a odejdzie na emerytur? w wieku 67 lat, jego ??wiadczenia b?d? bardzo niskie. Jednak??e by??y minister powiedzia?? w wywiadzie dla TVN24, i?? "rok pracy wi?cej to jest emerytura prawie o 300 z??otych wi?cej".

Niestety dyskusje na temat systemu emerytalnego trwaj? niezmiennie ju?? od kilku lat. W 2007 roku chciano zrówna? wiek emerytalny kobiet i m???czyzn, kolejny projekt mia?? na celu ustalenie emerytur kobiet i m???czyzn (ze wzgl?du na to, ??e kobiety przeci?tnie ??yj? o 5 lat d??u??ej ni?? m???czy??ni ich ??wiadczenie emerytalne, mia??aby by? mniejsze, gdy?? musia??by by? roz??o??one na d??u??szy okres czasu). Jednak??e do tej pory nie zosta??y ustalone ??adne konkrety. Rz?d obecnie ma jeszcze dwa lata na okre??lenie ostatecznych zasad wyp??aty emerytur w nowym systemie, gdy?? dopiero wówczas zyskaj? status powszechnych.

W tym momencie resort pracy tylko spekuluje i rozwa??a ró??ne rozwi?zania usprawnienia systemy emerytalnego w Polsce. Jak na razie nie zosta??y wysuni?te ??adne projekty w tej sprawie. Jeszcze wszystko mo??e si? diametralnie zmieni?. Jedno jest pewne, ??e zostanie zachowane prawo do emerytury minimalnej, w kwocie 675 z??, która b?dzie wyp??acana osobom, który w dniu osi?gni?cia wieku emerytalnego nie uzbiera??y kwoty, która starczy??aby cho?by na najni??sze ??wiadczenie. G??ównym warunkiem otrzymania emerytury minimalnej jest przepracowanie i odprowadzanie sk??adek emerytalno- rentowych przez co najmniej 20 lat, w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku m???czyzn.
 

Wszystkie aktualności