Jak się zapisać Porównaj OFE  Jak zmienić

Aktualne za??o??enia reformy emerytalnej 21.12.2009 14:24
kategoria: Aktualno??ci

Aktualne za??o??enia reformy emerytalnej

Wi?kszo??? ekspertów uwa??a, ??e nale??y zaj?? si? reform? ca??ego systemu emerytalnego. Jak wiadomo nowy system emerytalny, który zosta?? wprowadzony 1999 roku zak??ada uczestnictwo, ka??dej osoby pracuj?cej, w dwóch filarach w ZUS i OFE. To w jakiej wysoko??ci emerytur?, otrzyma ubezpieczony zale??y od ilo??ci uzbieranych ??rodków oraz ewentualnych zysków wypracowanych przez Otwarte Fundusze Emerytalne. 19,5% pensji, to sk??adki jakie przekazywane s? na przysz??? emerytur?. Z tego 12,2% trafia do ZUS, a 7,3% lokowane jest w OFE. Obecny minister pracy zaproponowa?? aby do ZUS trafia??o 16,5% sk??adek, za?? do OFE jedynie 3 %. Z takimi tezami nie zgadzaj? si? liczni eksperci, którzy s?dz?, ??e mog??oby to os??abi? system emerytalny oraz naruszy? jego stabilno???. W zamian proponuj? sposoby poprawy efektywno??ci funkcjonowania obecnego systemu oraz podzia??u d??ugu publicznego na 4 kategorie.

 Wed??ug ekspertów podzia?? d??ugu publicznego na 4 kategorie umo??liwi wykazanie realnego kosztu systemu emerytalnego. Dzi?ki temu wyka??? korzy??ci wynikaj?ce z obecnego podzia??u sk??adek emerytalnych ZUS i OFE. Te cztery kategorie to: ca??kowity d??ug publiczny, d??ug finansowy, d??ug nieemerytalny oraz d??ug emerytalny. Podzia?? taki jest konieczny aby bud??et pa??stwa nie przekroczy?? 55% progu ostro??no??ciowego, przy jednoczesnym utrzymaniu nie zmienionej reformy emerytalnej. 

Istnieje jednak obawa, ??e jest to jedynie czysty zabieg ksi?gowy, który zatuszuje realny d??ugo publiczny pa??stwa, który i tak w przysz??o??ci trzeba b?dzie sp??aci?. Niektórzy uwa??aj?, ??e OFE powinny poprawi? swoj? efektywno??? i zmniejszy? op??aty, jednak??e s? równie?? osoby, które twierdz?, ??e prowizje pobierane przez OFE mog?, owszem by? obni??one, jednak musz? pokrywa? koszty zwi?zane z inwestowaniem sumy pieni???nej gromadzonej przez ubezpieczonych. Gdyby si? d??u??ej nad tym zastanowi?, mo??na zauwa??y?, ??e ZUS tak??e pobiera op??aty poprzez podatki, które ka??dy p??aci do bud??etu pa??stwa- w ko??cu nie jest to instytucja charytatywna.

Jedni eksperci uwa??aj?, ??e nale??y op??aty za zarz?dzanie pieni?dzmi w przysz??ym roku b?d? ni??sze o po??ow?, przez co nale??y utworzy? fundusze bezpieczne, czyli takie które inwestuj? przede wszystkim w obligacje skarbowe. Inni eksperci s? zdania, ??e nale??y zreformowa? KRUS oraz wprowadzi? powszechne zasady emerytalne dla obecnie uprzywilejowanych grup, do których nale???: policjanci, ??o??nierze zawodowi albo s?dziowie. Wówczas system powszechny mo??e by? dodatkowo uzupe??niony o inne formy oszcz?dzania na przysz??? emerytur?. Proponowane s? tutaj zarówno Indywidualne Konta Emerytalne jak i Pracownicze Programy Emerytalne oraz inne metody zabezpieczenia przysz??o??ci.

By??a wiceminister pracy Agnieszka Ch??o??-Domi??czak wyliczy??a, ??e bardziej op??aca si? zwi?kszy? stop? zwrotu o 0,1 punkta procentowego, dzi?ki czemu kapita?? po okresie jednego roku zostanie zwi?kszony o 2,3%.

Za nies??uszne uwa??ane s? sugestie, ??e to niejako koszty wdra??ania reformy emerytalne przyczyniaj? si? do nadmiernego narastania d??ugo sektora finansów publicznych. Zdaniem Micha??a Boniego ??ród??em problemów z d??ugiem jest przede wszystkim, ??le prowadzona od lat polityka fiskalna pa??stwa, która opiera si? g??ównie na obni??aniu podatków przy zwi?kszeniu wydatków.

Zmiana systemu emerytalnego mog??aby ograniczy? ??rodki lokowane w ramach ZUS na korzy??? lokowania ich w ramach Otwartych Funduszy Emerytalnych. Dzi?ki takiemu posuni?ciu, mo??na zmniejszy? obci???enie przysz??ych pokole?? obecnymi emeryturami.

Wszystkie aktualności