Jak się zapisać Porównaj OFE  Jak zmienić

Ju?? wkr??tce kolejne losowanie do OFE 21.12.2009 14:26
kategoria: Aktualno??ci

Ju?? wkr??tce kolejne losowanie do OFE

Ju?? 29 stycznia 2010 roku Zak??ad Ubezpiecze?? Spo??ecznych (ZUS) przeprowadzi kolejne losowanie do przydzia??u cz??onków Otwartych Funduszy emerytalnych (OFE).

Je??eli nie chcesz zosta? wylosowany, powiniene?? jak najszybciej wybra? swój przysz??y fundusz emerytalny, spo??ród wszystkich dost?pnych na polskim rynku. Najbli??sze losowanie obejmie wszystkie osoby, które urodzi??y si? po 31 grudnia 1968 roku, je??eli po raz pierwszy podj?li zatrudnienie i nie wybrali do tego czasu ??adnego funduszu. Obowi?zek wyboru OFE nie dotyczy studentów oraz uczniów, którzy nie uko??czyli 26 roku ??ycia a podj?li prac? na umow? o dzia??o, lub umow?- zlecenie, albo rozpocz?li studia doktoranckie.

Zestawienie historycznych wyników, u??atwiaj?ce podj?cie decyzji, prezentuje ranking OFE.

Ka??da osoba podejmuj?ca prac? jest zobowi?zana w ci?gu 7 dni, od podpisania umowy zapisa? si? do Otwartego Funduszu Emerytalnego. Je??eli tego nie zrobi??a zostanie poinformowana w grudniu listownie przez ZUS o konieczno??ci zapisu do OFE, w innym przypadku we??mie udzia?? w najbli??szym losowaniu funduszy. Do tej pory zosta??o wys??anych ju?? 197 930 listów z przypomnieniem.

Je??eli osoba, która podejmie prac?, nie dope??ni obowi?zku wyboru OFE, Zak??ad Ubezpiecze?? Spo??ecznych, w terminie do 10 stycznia, wzywa na pi??mie do zawarcia umowy z wybranym Otwartym Funduszem Emerytalnym.

Warto podkre??li?, ??e pieni?dze znajduj?ce si? w wybranym Funduszu Emerytalnym, s? inwestowane przez poszczególne OFE, a wi?c znajduj? si? na oprocentowanej, bezpiecznej lokacie, bez mo??liwo??ci straty. Osoba podejmuj?ca prac?, p??aci sk??adk? emerytaln?, która automatycznie wp??ywa do ZUS-u i dzielona jest na dwie cz???ci. Jedna cz???? pozostaje na indywidualnym nie oprocentowanym koncie w ZUS-ie, druga za?? trafia do oprocentowanego OFE. Je??eli kto?? od razu nie zdecyduje si? na wybrany fundusz, jego pieni?dze przez ca??y okres le??? na koncie w ZUS-ie, co wi???e si? z brakiem mo??liwo??ci ich pomna??ania.

W trakcie losowania, osoby mog? by? przydzielone jedynie do tych funduszy, które osi?gn???y wy??sze ni?? ??rednia stopa zwrotu w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych oraz zarz?dzaj? mniej ni?? 10% aktywów netto nale???cych do wszystkich OFE. Ponad to z najbli??szego losowania zostan? wykluczone najwi?ksze, pod wzgl?dem liczebno??ci cz??onków, fundusze emerytalne. W styczniowym losowaniu wezm? udzia?? takie fundusze jak: Aegon OFE, OFE Allianz, Amplico OFE, AXA OFE, oraz Generali OFE, Pekao OFE, a tak??e OFE Pocztylion.

Po odbytym losowaniu ZUS ma obowi?zek poinformowania wyszczególnionych OFE o jego wynikach, za?? Otwarte Fundusze Emerytalne, zobowi?zane s? poinformowa? swoich nowych cz??onków o ich przydziale. Ponad to ZUS prze??le listownie informacje do zainteresowanych osób, które bra??y udzia?? w losowaniu. Do którego z OFE trafili.

 

Wszystkie aktualności