Jak się zapisać Porównaj OFE  Jak zmienić

Komu przys??uguje ??wiadczenie przedemerytalne? 22.04.2010 16:07
kategoria: Aktualno??ci

W sytuacji, kiedy mamy d??ugi sta?? pracy, a pracodawca postanowi?? nas zwolni?, mo??emy liczy? na ??wiadczenie przedemerytalne.

Cz?sto ??wiadczenie przedemerytalne jest mylone ze wcze??niejsz? emerytur?. ??wiadczenie przedemerytalne przys??uguje do osi?gni?cia wieku emerytalnego. Jego wysoko??? jest niezale??na od przepracowanych lat oraz ilo??ci zgromadzonych sk??adek. Obecnie przyznawane jest w zrycza??towanej wysoko??ci i wynosi 841,17 z??.

O ??wiadczenie emerytalne mog? si? ubiega? osoby, które nie ze swej winy straci??y prac?, maj? d??ugi sta?? ubezpieczeniowy, ale nie spe??niaj? warunków do otrzymania wcze??niejszej emerytury.

Zgodnie z ustaw? o ??wiadczeniach przedemerytalnych, wyró??nia si? kilka sytuacji, w których mo??na ubiega? si? o przyznanie ??wiadczenia:

 

  • Umowa o prac? zosta??a rozwi?zana z przyczyn dotycz?cych zak??adu pracy.  W celu uzyskania ??wiadczenia emerytalnego nale??y do dnia rozwi?zania umowy o prac? posiada? sze??ciomiesi?czny okres zatrudnienia u pracodawcy, z którym zosta??a rozwi?zana umowa o prac? oraz mie? uko??czone odpowiedni wiek, w przypadku kobiet jest to co najmniej 55 lat, natomiast m???czy??ni powinni mie? uko??czone 60 lat. W niektórych przypadkach mo??emy uzyska? ??wiadczenie emerytalne bez wzgl?du na osi?gni?ty wiek. Nale??y wtedy udowodni?, najpó??niej w dniu rozwi?zania umowy o prac?, okres uprawniaj?cy do emerytury w wymiarze co najmniej 35 lat - kobieta lub 40 lat - m???czyzna oraz posiadania przynajmniej 6-miesi?cznego okresu pracy u pracodawcy, z którym zosta??a rozwi?zana umowa.
  • Osoby, które straci??y prawo do renty z tytu??u niezdolno??ci do pracy równie?? mog? ubiega? si? o otrzymanie ??wiadczenia przedemerytalnego. Nale??y mie? uko??czenie co najmniej 55 lat - kobiety, oraz 60 lat - m???czy??ni oraz nieprzerwanie przez okres co najmniej pi?ciu lat pobiera? rent? z tytu??u niezdolno??ci do pracy. Nale??y równie?? udowodni? okres uprawniaj?cy do emerytury wynosz?cy dla kobiet co najmniej 20 lat oraz 25 lat dla m???czyzn.
  • W przypadku og??oszenia upad??o??ci prowadzonej pozarolniczej dzia??alno??ci gospodarczej, równie?? istnieje mo??liwo??? ubiegania si? o ??wiadczenie emerytalne. W dniu og??oszenia upad??o??ci kobieta powinna mie? uko??czone co najmniej 56 lat, natomiast m???czyzna 61 lat, a okres uprawniaj?cy do emerytury wynosi dla kobiet co najmniej 20 lat, za?? m???czyzn 25 lat. Firma powinna by? prowadzona nieprzerwanie i nie krócej ni?? 24 miesi?ce oraz w tym czasie powinne by? op??acane sk??adki na ubezpieczenia spo??eczne. Warto zaznaczy?, ??e je??li firma zosta??a sprzedana lub zlikwidowana to takie ??wiadczenie nie przys??uguje.

Po spe??nieniu wszystkich wymogów, ubiegaj?cy si? o ??wiadczenie przedemerytalne powinien zarejestrowa? si? jako bezrobotny i przez pó?? roku pobiera? zasi??ek dla bezrobotnych. Nast?pnie po tym okresie nale??y w terminie 30 dni z??o??y? wniosek o ??wiadczenie przedemerytalne.  

 

 

Wszystkie aktualności