Jak się zapisać Porównaj OFE  Jak zmienić

Komu przysługuje świadczenie przedemerytalne? 22.04.2010 16:07
kategoria: Aktualności

W sytuacji, kiedy mamy długi staż pracy, a pracodawca postanowił nas zwolnić, możemy liczyć na świadczenie przedemerytalne.

Często świadczenie przedemerytalne jest mylone ze wcześniejszą emeryturą. Świadczenie przedemerytalne przysługuje do osiągnięcia wieku emerytalnego. Jego wysokość jest niezależna od przepracowanych lat oraz ilości zgromadzonych składek. Obecnie przyznawane jest w zryczałtowanej wysokości i wynosi 841,17 zł.

O świadczenie emerytalne mogą się ubiegać osoby, które nie ze swej winy straciły pracę, mają długi staż ubezpieczeniowy, ale nie spełniają warunków do otrzymania wcześniejszej emerytury.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach przedemerytalnych, wyróżnia się kilka sytuacji, w których można ubiegać się o przyznanie świadczenia:

 

  • Umowa o pracę została rozwiązana z przyczyn dotyczących zakładu pracy.  W celu uzyskania świadczenia emerytalnego należy do dnia rozwiązania umowy o pracę posiadać sześciomiesięczny okres zatrudnienia u pracodawcy, z którym została rozwiązana umowa o pracę oraz mieć ukończone odpowiedni wiek, w przypadku kobiet jest to co najmniej 55 lat, natomiast mężczyźni powinni mieć ukończone 60 lat. W niektórych przypadkach możemy uzyskać świadczenie emerytalne bez względu na osiągnięty wiek. Należy wtedy udowodnić, najpóźniej w dniu rozwiązania umowy o pracę, okres uprawniający do emerytury w wymiarze co najmniej 35 lat - kobieta lub 40 lat - mężczyzna oraz posiadania przynajmniej 6-miesięcznego okresu pracy u pracodawcy, z którym została rozwiązana umowa.
  • Osoby, które straciły prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy również mogą ubiegać się o otrzymanie świadczenia przedemerytalnego. Należy mieć ukończenie co najmniej 55 lat - kobiety, oraz 60 lat - mężczyźni oraz nieprzerwanie przez okres co najmniej pięciu lat pobierać rentę z tytułu niezdolności do pracy. Należy również udowodnić okres uprawniający do emerytury wynoszący dla kobiet co najmniej 20 lat oraz 25 lat dla mężczyzn.
  • W przypadku ogłoszenia upadłości prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, również istnieje możliwość ubiegania się o świadczenie emerytalne. W dniu ogłoszenia upadłości kobieta powinna mieć ukończone co najmniej 56 lat, natomiast mężczyzna 61 lat, a okres uprawniający do emerytury wynosi dla kobiet co najmniej 20 lat, zaś mężczyzn 25 lat. Firma powinna być prowadzona nieprzerwanie i nie krócej niż 24 miesiące oraz w tym czasie powinne być opłacane składki na ubezpieczenia społeczne. Warto zaznaczyć, że jeśli firma została sprzedana lub zlikwidowana to takie świadczenie nie przysługuje.

Po spełnieniu wszystkich wymogów, ubiegający się o świadczenie przedemerytalne powinien zarejestrować się jako bezrobotny i przez pół roku pobierać zasiłek dla bezrobotnych. Następnie po tym okresie należy w terminie 30 dni złożyć wniosek o świadczenie przedemerytalne.  

 

 

Wszystkie aktualności