Jak się zapisać Porównaj OFE  Jak zmienić

23.04.2010 09:19
kategoria: Aktualno??ci

Poprawa koniunktury na rynku inwestycyjnym przyczyni??a si? do wzrostu zarobków OFE. W ci?gu ostatniego roku zysk klientów OFE wzrós?? o 36 mld z??. Obecnie do OFE przyst?pi??o 14,6 mln osób.

 

Do tej pory reforma emerytalna kosztowa??a 145 mld z??, tyle od 1999 roku do ko??ca marca tego roku ZUS przekaza?? OFE. Jednak na swoich rachunkach klienci II filaru maj? 191,7 mld z??, to o 46,7 mld z?? wi?cej ni?? transfer ZUS.

 

Wzrost aktywów OFE to dobra informacja dla osób korzystaj?cych z drugiego filaru. Jest to prze??amanie spadku, które mia??o miejsce od pa??dziernika 2007 r. do lutego 2009 r., którego skutkiem by?? dramatyczny spadek zysków dla przysz??ych emerytów. Obecnie zaznacza si? wzrost oszcz?dno??ci. Jak podkre??la profesor Marek Góra z SGH, przysz??e emerytury w du??ej mierze zale??? od koniunktury na rynkach papierów warto??ciowych.

 

Eksperci alarmuj?, ??e rz?d powinien jak najszybciej ustanowi? form? tzw. funduszy typu B, w których ??rodki dla przysz??ych emerytów gromadzi si? w bezpieczniejszych papierach warto??ciowych. Jednak nic si? o tym nie wspomina w opracowywanej ustawie przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo??ecznej. Jest tam natomiast propozycja, ??eby 55-letnie kobiety i 60-letni m???czy??ni mogli wraca? z OFE do ZUS, taka decyzja by??aby podejmowana indywidualnie. Ostateczna decyzja w sprawie reformy nale??y do premiera.

Wszystkie aktualności