Jak się zapisać Porównaj OFE  Jak zmienić

Pawlak znalaz?? pomys?? na ni??szy ZUS 23.04.2010 10:10
kategoria: Aktualno??ci

Pawlak znalaz?? pomys?? na ni??szy ZUS

Wicepremier Waldemar Pawlak, chce zapyta? Polaków w referendum, czy chc? oni pozosta? przy obecnym systemie emerytalnym z du??ymi sk??adkami do ZUS i otwartych funduszy emerytalnych oraz do ko??ca nie wiadomo jak? emerytur? w przysz??o??ci.

 

Pawlak przedstawi?? projekt reformy, w której wszyscy p??aciliby jednakow?, niewielk? sk??adk? tylko do ZUS. W zamian by??aby zapewniona jednakowa dla wszystkich emerytura, pozwalaj?ca na godne ??ycie, obecnie by??oby to 1200 z??. Wed??ug oblicze?? wicepremiera, ??eby dosta? tak? emerytur?, wystarczy??oby p??aci? sk??adk? w wysoko??ci 120 z??. Dzi?ki temu pozostawa??yby wy??sze zarobki.

Pawlak podkre??la, ??e je??li kto?? chcia??by otrzymywa? wy??sz? emerytur?, sam musia??by odk??ada? pieni?dze w banku czy w funduszach.

 

Wicepremier Waldemar Pawlak zamierza przedstawi? swój pomys?? dotycz?cy referendum pozosta??ym cz??onkom rz?du. Jednak ju?? dzi?? pomys?? Pawlaka zosta?? nazwany radykalnym i wywo??a?? ostre debaty w??ród cz??onków gabinetu.

 

Pomys?? Pawlaka z obni??eniem sk??adki emerytalnej wydaje si? nie do ko??ca przemy??lanym. Wed??ug oblicze?? ekonomistów, gdyby obni??y? sk??adk? do 100 z?? miesi?cznie dla m???czyzny, który zarabia ??redni? krajow?, to po 40 latach pacy otrzyma??by on emerytur? w wysoko??ci 265 z??! Obecnie gwarantowana ustawowo minimalna emerytura wynosi 706 z??.

Wszystkie aktualności