Jak się zapisać Porównaj OFE  Jak zmienić

28.04.2010 11:01
kategoria: Aktualno??ci

Od grudnia 2009 roku maleje liczba osób pobieraj?cych emerytury, w lutym wynosi??a 5 mln osób. Jest to spowodowane ograniczeniem przywilejów emerytalnych, zwi?zanych z ustaw? o emeryturach pomostowych oraz likwidacji wcze??niejszych emerytur.

 

Magdalena Janczewska, ekspert ds. spo??eczno-gospodarczych Konfederacji Pracodawców Polskich podkre??la, ??e jest to dobra wiadomo???, poniewa?? bud??et pa??stwa w tym roku zaoszcz?dzi na emeryturach ok. 2 mld z??. Jednak nie nale??y zapomina? o prognozach, które alarmuj? o czekaj?cym spadku liczby osób w wieku produkcyjnym. Zdaniem Magdaleny Janczewskiej, nale??y skupi? si? przede wszystkim na podniesieniu wska??nika aktywno??ci zawodowej.

 

Z najnowszego raportu GUS wynika, ??e do 2035 roku liczba osób w wieku produkcyjnym zmniejszy si? z poziomu 24,6 mln w 2008 roku do 20,7 mln w 2035 roku. Natomiast liczba osób w wieku poprodukcyjnym wzro??nie do 9,6 mln osób, wobec 6,2 mln osób w 2008 roku.

Wed??ug danych GUS liczba ludno??ci Polski b?dzie spada? i w 2020 roku b?dzie wynosi? oko??o 37 mln osób.  

Wszystkie aktualności