Jak się zapisać Porównaj OFE  Jak zmienić

Ponad 148 tys. os??b zmieni??o w maju OFE 21.05.2010 16:33
kategoria: Aktualno??ci

Ponad 148 tys. os??b zmieni??o w maju OFE

Wed??ug Analizy Online najwi?ksz? popularno??ci? cieszy??y si? AXA OFE, Generali OFE i Nordea OFE. Natomiast najwi?ksze straty dozna??y Aviva OFE i ING OFE.

Majowa sesja transferowa OFE przynios??a wzrost liczby osób zmieniaj?cych fundusz emerytalny - zanotowano w raporcie. Liczba migruj?cych klientów zwi?kszy??a si? do 148,6 tys. osób i przewy??ysz??a sesj? lutow? o 4,6 %. W dotychczasowej historii dzia??alno??ci OFE jest to drugi tak wysoki wynik przerejestrowanych uczestników. W tym roku fundusz ???cznie zmieni??o ju?? 290,7 tys. osób.

Podczas majowej sesji 8 podmiotów mia??o dodatnie saldo nap??ywu klientów.

Jak odnotowuje raport, na majowej sesji transferowej najbardziej skorzysta??o AXA OFE, które by??o liderem w kategorii salda wymiany uczestniów OFE (26,3 tys. osób) oraz pod wzgl?dem samych migracji (35 tys. osób). Dodatnie saldo mia??y równie?? Generali OFE (11,2 tys. osób) i Nordea OFE (8,4 tys. osób).

Warto zauwa??y?, ??e do rywalizacji na wtórnym rynku klientów OFE przyst?pili nowi uczestnicy. Podczas ostatniej migracji du??? aktywno??ci? wykaza?? si? po raz pierwszy fundusz PKO BP Bankowy OFE, którego dodatnie saldo wynios??o oko??o 6 tys. osób.

W raporcie podano, ??e w majowej sesji najs??abiej zaprezentowa??y si? Aviva OFE oraz ING OFE, których saldo wymiany wynosi??o odpowiednio – 34,9 tys. oraz – 11,3 tys. osób.

Wszystkie aktualności