Jak się zapisać Porównaj OFE  Jak zmienić

W lipcu zanotowano wzrost liczby uczestnik??w OFE 04.08.2010 15:15
kategoria: Aktualno??ci

W lipcu zanotowano wzrost liczby uczestnik??w OFE

W lipcu powi?kszy??a si? liczba uczestników otwartych funduszy emerytalnych (OFE) o 1,4% w skali miesi?ca, co oznacza wzrost o 206,1 tys. osób. W zwi?zku z tym pod koniec miesi?ca liczba uczestników II filaru emerytalnego wynosi??a 14,8 mln, zanotowa??y Analizy Online, firma monitoruj?ca rynek funduszy inwestycyjnych i emerytalnych.

W lipcu podobnie jak i w styczniu odby??o si? losowanie osób, które po raz pierwszy zosta??y zatrudnione i nie zg??osi??y si? jeszcze do ??adnego funduszu emerytalnego. Losowanie dotyczy??o 93209 osób, które zosta??y przydzielone do jednego z sze??ciu OFE. Ka??dy fundusz: AEGON, Allianz, Amplico, AXA, Generali i Pocztylion uzyska?? po 15,5 tys. nowych cz??onków.

ZUS wys??a?? 267 546 przypomnie?? o wyborze funduszy emerytalnych, co wskazuje, ??e ok 2/3 osób samodzielnie dokona??o wyboru.

Najwy??sz? liczb? nowych cz??onków odnotowa?? Pocztylion OFE, jego stan uczestników zwi?kszy?? si? o 5,3%. Nast?pne miejsce zaj??? Allianz Polska OFE, który powi?kszy?? si? o 4,3% nowych uczestników. Blisko 4-proc. wzrost uczestników zanotowa??o równie?? Generali OFE.

„Gdy we??miemy pod lup? jedynie rynek pierwotny, czyli nie uwzgl?dniaj?c losowania, najwi?cej nowych umów podpisa??y najwi?ksze fundusze emerytalne. Na pierwszym miejscu uplasowa?? si? ING OFE, który na rynku pierwotnym pozyska?? prawie 28 tys. osób (wzrost o +1,0%). Za nim znalaz??y si? kolejno: PZU Z??ota Jesie?? oraz 2 fundusze bior?ce udzia?? w losowaniu: AXA i Generali. Wymienione podmioty pozyska??y w lipcu bezpo??rednio odpowiednio +19,4 tys., +14,8 tys., oraz 13,1 tys. nowych uczestników” - odnotowano w raporcie Analizy Online.

Najmniejszy przyrost nowych cz??onków zanotowa??y najmniejsze fundusze: OFE Polsat (1 066), Pekao OFE (994) i OFE Warta (315).

Wszystkie aktualności