Jak się zapisać Porównaj OFE  Jak zmienić

W Polsce zaledwie co trzecia osoba pracuje po 55. roku ??ycia 10.08.2010 10:03
kategoria: Aktualno??ci

W Polsce zaledwie co trzecia osoba pracuje po 55. roku ??ycia

 

W Polsce wyst?puje jeden z najni??szych w Europie wska??ników zatrudnienia dojrza??ych pracowników – podaje „Puls Biznesu”. Wska??nik zatrudnienia osób w wieku od 55 do 64 lat wynosi zaledwie 32,2 procent, przy czym ??rednia europejska to a?? 46 procent. 

W porównaniu z innymi pa??stwami europejskimi tylko Malta??czycy maj? gorszy wynik – 28, 1 procent. Najwy??szy wska??nik zatrudnienia dojrza??ych pracowników odnotowuje si? w Islandii jest to 80 procent, w Szwecji – 70 procent. Nawet Grecja ma lepszy wynik od Polski, który wynosi 42,2 procent. 

Jedn? z przyczyn tak niskiego wska??nika jest mo??liwo??? przechodzenia wielu grup zawodowych na wcze??niejsze emerytury. W Polsce s? coraz wi?ksze problemy z utrzymanie „m??odych” emerytów. Wp??yw na to ma rosn?ca ??rednia wieku, m.in. z powodu malej?cego w naszym kraju przyrostu naturalnego. 

W zwi?zku z tym konieczne s? zmiany w polskim ustawodawstwie, podnosz?ce granic? wieku uprawniaj?cego do ??wiadcze?? emerytalnych. Takie reformy zosta??y przeprowadzone w innych pa??stwach i nie mia??y one wp??ywu na wzrost bezrobocia. 

„Puls Biznesu” dodaje, ??e mimo wzrostu bezrobocia i ??wiatowego kryzysu, wzrasta aktywno??? zawodowa w??ród dojrza??ych Polaków. Dziennik zaznacza, ??e jest to dobra prognoza dla naszej gospodarki. W 2009 roku by??o zatrudnionych 32,3 procent dojrza??ych pracowników, rok wcze??niej 31,6 procent, natomiast w 2004 roku – 26,2 procent. 

 

 

 


Wszystkie aktualności