Jak się zapisać Porównaj OFE  Jak zmienić

16.08.2010 11:27
kategoria: Aktualno??ci

Na wrzesie?? zaplanowane s? w Poznaniu targi dla seniorów – Aktywni 50+. Przez kilka dni firmy i organizacje b?d? wystawia? produkty przeznaczone dla osób starszych. Lista wystawców nie jest do ko??ca znana, ale z pewno??ci? pojawi? si? firmy z ofert? dla osób powy??ej 50 roku ??ycia, przede wszystkim z bran??y medycznej, turystyki i rozrywki, organizacji i stowarzysze?? dla seniorów. 

Dok??adne informacje na temat targów znajduj? si? na stronie internetowej Mi?dzynarodowych Targów Pozna??skich. Organizatorzy zapewniaj?, ??e prezentowane produkty i us??ugi b?d? przeznaczone dla osób w ró??nym wieku, zarówno czterdziestolatków jak i osiemdziesi?ciolatków. 

Targi dla seniorów s? doskona??? okazj? do promocji miasta, w zwi?zku z czym patronat nad nimi obj??? prezydent Poznania, Ryszard Grobelny. Targi s? jedn? z wielu imprez zaplanowanych na wrzesie?? w Poznaniu pod has??em „Strefa 50+”.

Wszystkie aktualności