Jak się zapisać Porównaj OFE  Jak zmienić

18.08.2010 09:49
kategoria: Aktualno??ci

Pocztowe Konto Nestor zosta??o nagrodzone w kategorii „Konta bankowe dla seniorów”. Z??ote god??o „Laur Klienta 2010” przyznawane jest przez samych klientów. Pomys??odawc? konkursu jest wydawca dodatku dziennika Rzeczpospolita – Rzecz o biznesie.

Oferta Konta Nestor jest  specjalnie skierowana do osób starszych. Prowadzenie rachunku osobistego w Banku Pocztowym dla emerytów jest bezp??atne. Przelewy zewn?trzne i wewn?trzne równie?? s? bezp??atne. Przelewy mo??na zleci? w placówkach Banku i Urz?dach Pocztowych na terenie ca??ego kraju. Du??ym udogodnieniem dla klientów konta Nestor jest mo??liwo??? bezp??atnego dostarczenia gotówki przez listonosza na podany adres. 
 
W tym roku Konto Pocztowe Nestor zosta??o ju?? wyró??nione kilka razy.  W marcu zdoby??o god??o Laur Klienta i zosta??o uhonorowane jako „Odkrycie Roku 2010”. Wielu ekspertów, mi?dzy innymi z Rzeczpospolitej i dziennika Polska The Times, równie?? doceni??o zalety konta Nestor w swoich rankingach.

Wszystkie aktualności