Jak się zapisać Porównaj OFE  Jak zmienić

Do OFE nale??y ju?? prawie 15 mln klient??w 03.09.2010 13:17
kategoria: Aktualno??ci

Do OFE nale??y ju?? prawie 15 mln klient??w

 

W sierpniu odnotowano wzrost liczby osób zapisanych do OFE o 9,2 tys.  W zwi?zku z czym do drugiego filara emerytalnego przyst?pi??o ju?? prawie 14,8 mln klientów. 

Wed??ug Analiz Online od pocz?tku roku liczba klientów OFE powi?kszy??a si? o 468 tys., czyli o 3,3 %. Z informacji Analiz Online wynika, i??  w??ród 14 funduszy emerytalnych po??owa zanotowa??a wzrost liczby swoich cz??onków. W ubieg??ym miesi?cu najwi?kszy procentowy przyrost klientów (2,8%) osi?gn??? fundusz AXA OFE. 

„Niew?tpliwie jest to rezultat najlepszego bilansu sesji transferowej, w której fundusz pozyska?? 23,4 tys. osób. AXA OFE zosta?? najbardziej aktywnym podmiotem na rynku ju?? po raz szósty z rz?du. W jego przypadku odnotowali??my równie?? wysok? aktywno??? na rynku pierwotnym, gdy?? liczba nowych umów dotyczy??a 2,6 tys. osób ”- podano w raporcie. 

Wysoki wzrost odnotowa??y równie?? PKO BP Bankowy OFE (2,6%) oraz Generali (1,6%), uzyska??y odpowiednio 10,8 tys oraz 11,2 tys. nowych klientów. Najwi?kszy spadek pod  liczby klientów odnotowa?? Aviva OFE o 1,1%., zaraz zanim by?? OFE Polsat – minus 1%.

Wszystkie aktualności