Jak się zapisać Porównaj OFE  Jak zmienić

12.10.2010 09:51
kategoria: Aktualno??ci

ZUS planuje skierowa? wi?cej pracowników do obs??ugi klientów, stworzy? telefoniczne centrum obs??ugi i wprowadzi? w oddzia??ach tzw. kolejkomaty, czyli urz?dzenia wydaj?ce numerki dla oczekuj?cych w kolejce. Zmiany te maj? by? wprowadzone w ci?gu 12-18 miesi?cy.

Jak poinformowa?? w ??rod? na konferencji prezes Zak??adu Ubezpiecze?? Spo??ecznych Zbigniew Derdziuk, centrum telefonicznej obs??ugi klienta ma powsta? w jednym z oddzia??ów ZUS. Doda??, ??e jeszcze nie wiadomo czy b?dzie to w Siedlcach, Nisku czy w W?growie. Podkre??li??, ??e Zak??ad d???y do coraz wi?kszej specjalizacji oddzia??ów.

ZUS - jak powiedzia?? Derdziuk - ma ok. 300 placówek, a w nich 3 tys. okienek do obs??ugi. Wszystkie stanowiska maj? by? skomputeryzowane.

Do obs??ugi klienta ma by? skierowanych wi?cej pracowników. Obecnie w centrali i oddzia??ach zatrudnionych jest 46,5 tys. osób. ZUS prowadzi te?? szkolenia pracowników pod k?tem obs??ugi klienta.

Po zmianach wi?cej spraw ma by? za??atwianych drog? elektroniczn?. W tym celu ma zosta? stworzony nowy, bardziej funkcjonalny Elektroniczny Urz?d Podawczy, gdzie mo??na b?dzie sk??ada? do 50 ró??nego rodzaju wniosków; wi?cej wniosków b?dzie mo??na te?? sk??ada? przez internet przy pomocy certyfikowanego podpisu elektronicznego. ZUS przygotowuje si? tak??e do udost?pniania danych elektronicznych.

 

?ród??o: http://www.money.pl

 

Wszystkie aktualności