Jak się zapisać Porównaj OFE  Jak zmienić

Archiwum aktualności

Pokaż z kategorii: Wszystkie Aktualno??ci Wiedza o OFE

12.10.2010 09:51
kategoria: Aktualno??ci

ZUS planuje skierowa? wi?cej pracowników do obs??ugi klientów, stworzy? telefoniczne centrum obs??ugi i wprowadzi? w oddzia??ach tzw. kolejkomaty, czyli urz?dzenia wydaj?ce numerki dla oczekuj?cych w kolejce. Zmiany te maj? by? wprowadzone w ci?gu 12-18 miesi?cy.

Czytaj więcej

Do OFE nale??y ju?? prawie 15 mln klient??w 03.09.2010 13:17
kategoria: Aktualno??ci

Do OFE nale??y ju?? prawie 15 mln klient??w

W sierpniu odnotowano wzrost liczby osób zapisanych do OFE o 9,2 tys.  W zwi?zku z czym do drugiego filara emerytalnego przyst?pi??o ju?? prawie 14,8 mln klientów. Wysoki wzrost odnotowa??y równie?? PKO BP Bankowy OFE (2,6%) oraz Generali (1,6%), uzyska??y odpowiednio 10,8 tys oraz 11,2 tys. nowych klientów. Najwi?kszy spadek pod  liczby klientów odnotowa?? Aviva OFE o 1,1%., zaraz zanim by?? OFE Polsat – minus 1%.


Czytaj więcej

18.08.2010 09:49
kategoria: Aktualno??ci

Pocztowe Konto Nestor zosta??o nagrodzone w kategorii „Konta bankowe dla seniorów”. Z??ote god??o „Laur Klienta 2010” przyznawane jest przez samych klientów. Pomys??odawc? konkursu jest wydawca dodatku dziennika Rzeczpospolita – Rzecz o biznesie.

Czytaj więcej

16.08.2010 11:27
kategoria: Aktualno??ci


Na wrzesie?? zaplanowane s? w Poznaniu targi dla seniorów – Aktywni 50+. Przez kilka dni firmy i organizacje b?d? wystawia? produkty przeznaczone dla osób starszych. Lista wystawców nie jest do ko??ca znana, ale z pewno??ci? pojawi? si? firmy z ofert? dla osób powy??ej 50 roku ??ycia, przede wszystkim z bran??y medycznej, turystyki i rozrywki, organizacji i stowarzysze?? dla seniorów.

Czytaj więcej

W Polsce zaledwie co trzecia osoba pracuje po 55. roku ??ycia 10.08.2010 10:03
kategoria: Aktualno??ci

W Polsce zaledwie co trzecia osoba pracuje po 55. roku ??ycia

W Polsce wyst?puje jeden z najni??szych w Europie wska??ników zatrudnienia dojrza??ych pracowników – podaje „Puls Biznesu”. Wska??nik zatrudnienia osób w wieku od 55 do 64 lat wynosi zaledwie 32,2 procent, przy czym ??rednia europejska to a?? 46 procent. 


Czytaj więcej

W lipcu zanotowano wzrost liczby uczestnik??w OFE 04.08.2010 15:15
kategoria: Aktualno??ci

W lipcu zanotowano wzrost liczby uczestnik??w OFE

W lipcu powi?kszy??a si? liczba uczestników otwartych funduszy emerytalnych (OFE) o 1,4% w skali miesi?ca, co oznacza wzrost o 206,1 tys. osób. W zwi?zku z tym pod koniec miesi?ca liczba uczestników II filaru emerytalnego wynosi??a 14,8 mln, zanotowa??y Analizy Online, firma monitoruj?ca rynek funduszy inwestycyjnych i emerytalnych.

Czytaj więcej

Ponad 148 tys. os??b zmieni??o w maju OFE 21.05.2010 16:33
kategoria: Aktualno??ci

Ponad 148 tys. os??b zmieni??o w maju OFE

Wed??ug Analizy Online najwi?ksz? popularno??ci? cieszy??y si? AXA OFE, Generali OFE i Nordea OFE. Natomiast najwi?ksze straty dozna??y Aviva OFE i ING OFE. Majowa sesja transferowa OFE przynios??a wzrost liczby osób zmieniaj?cych fundusz emerytalny - zanotowano w raporcie. Liczba migruj?cych klientów zwi?kszy??a si? do 148,6 tys. osób i przewy??ysz??a sesj? lutow? o 4,6 %.

Czytaj więcej

28.04.2010 11:01
kategoria: Aktualno??ci

Od grudnia 2009 roku maleje liczba osób pobieraj?cych emerytury, w lutym wynosi??a 5 mln osób. Jest to spowodowane ograniczeniem przywilejów emerytalnych, zwi?zanych z ustaw? o emeryturach pomostowych oraz likwidacji wcze??niejszych emerytur.

Czytaj więcej

Pawlak znalaz?? pomys?? na ni??szy ZUS 23.04.2010 10:10
kategoria: Aktualno??ci

Pawlak znalaz?? pomys?? na ni??szy ZUS

Wicepremier Waldemar Pawlak, chce zapyta? Polaków w referendum, czy chc? oni pozosta? przy obecnym systemie emerytalnym z du??ymi sk??adkami do ZUS i otwartych funduszy emerytalnych oraz do ko??ca nie wiadomo jak? emerytur? w przysz??o??ci.

 

Pawlak przedstawi?? projekt reformy, w której wszyscy p??aciliby jednakow?, niewielk? sk??adk? tylko do ZUS. W zamian by??aby zapewniona jednakowa dla wszystkich emerytura, pozwalaj?ca na godne ??ycie, obecnie by??oby to 1200 z??. Wed??ug oblicze?? wicepremiera, ??eby dosta? tak? emerytur?, wystarczy??oby p??aci? sk??adk? w wysoko??ci 120 z??.

Czytaj więcej

23.04.2010 09:19
kategoria: Aktualno??ci

 

 

Poprawa koniunktury na rynku inwestycyjnym przyczyni??a si? do wzrostu zarobków OFE. W ci?gu ostatniego roku zysk klientów OFE wzrós?? o 36 mld z??. Obecnie do OFE przyst?pi??o 14,6 mln osób.

 

Do tej pory reforma emerytalna kosztowa??a 145 mld z??, tyle od 1999 roku do ko??ca marca tego roku ZUS przekaza?? OFE. Jednak na swoich rachunkach klienci II filaru maj? 191,7 mld z??, to o 46,7 mld z?? wi?cej ni?? transfer ZUS.

Czytaj więcej