Jak się zapisać Porównaj OFE  Jak zmienić

Archiwum aktualności

Pokaż z kategorii: Wszystkie Aktualno??ci Wiedza o OFE

Komu przys??uguje ??wiadczenie przedemerytalne? 22.04.2010 16:07
kategoria: Aktualno??ci

W sytuacji, kiedy mamy d??ugi sta?? pracy, a pracodawca postanowi?? nas zwolni?, mo??emy liczy? na ??wiadczenie przedemerytalne. O ??wiadczenie emerytalne mog? si? ubiega? osoby, które nie ze swej winy straci??y prac?, maj? d??ugi sta?? ubezpieczeniowy, ale nie spe??niaj? warunków do otrzymania wcze??niejszej emerytury.
 

Czytaj więcej

Ju?? wkr??tce kolejne losowanie do OFE 21.12.2009 14:26
kategoria: Aktualno??ci

Ju?? wkr??tce kolejne losowanie do OFE

Ju?? 29 stycznia 2010 roku Zak??ad Ubezpiecze?? Spo??ecznych (ZUS) przeprowadzi kolejne losowanie do przydzia??u cz??onków Otwartych Funduszy emerytalnych (OFE). Je??eli nie chcesz zosta? wylosowany, powiniene?? jak najszybciej wybra? swój przysz??y fundusz emerytalny, spo??ród wszystkich dost?pnych na polskim rynku. Najbli??sze losowanie obejmie wszystkie osoby, które urodzi??y si? po 31 grudnia 1968 roku, je??eli po raz pierwszy podj?li zatrudnienie

Czytaj więcej

Aktualne za??o??enia reformy emerytalnej 21.12.2009 14:24
kategoria: Aktualno??ci

Aktualne za??o??enia reformy emerytalnej

Wi?kszo??? ekspertów uwa??a, ??e nale??y zaj?? si? reform? ca??ego systemu emerytalnego. Jak wiadomo nowy system emerytalny, który zosta?? wprowadzony 1999 roku zak??ada uczestnictwo, ka??dej osoby pracuj?cej, w dwóch filarach w ZUS i OFE. To w jakiej wysoko??ci emerytur?, otrzyma ubezpieczony zale??y od ilo??ci uzbieranych ??rodków oraz ewentualnych zysków wypracowanych przez Otwarte Fundusze Emerytalne. 19,5% pensji, to sk??adki jakie przekazywane s? na przysz??? emerytur?.

Czytaj więcej

21.12.2009 14:22
kategoria: Aktualno??ci

W obecnym systemie emerytalnym, mo??liwe jest ustalenie elastycznego wieku przechodzenia na emerytur?. Realne wydaje si? uniezale??nienie prawa do emerytury od wieku, a powi?zanie go przede wszystkim z kwotami jakie zbierze pracownik na indywidualnych kontach w ZUS-ie i wybranym OFE. Wysoko??? przysz??ej emerytury zale??a??aby od ilo??ci uzbieranych pieni?dzy w trakcie pracy, nie za?? od wieku przej??cia na emerytur?.

Czytaj więcej