Jak się zapisać Porównaj OFE  Jak zmienić

Nazwa pe??na: AEGON Otwarty Fundusz EmerytalnyAegon OFE
Nazwa skrócona: AEGON OFE

Licencja KNUiFE: 1999-02-05
Pierwsza wycena aktywów: 1999-05-20
Cz?stotliwo??? wyceny aktywów: ka??dy dzie?? roboczy
Akcjonariusze OFE AEGON: 100% AEGON Woningen Nova B.V.
Cz??onkowie zarz?du: Jaros??aw Kubiak - Prezes Zarz?du; Ewa Marzec - Cz??onek Zarz?du; Janusz Mueller - Cz??onek Zarz?du ; Robert Wo??ny - Cz??onek Zarz?du

 

Zapisz si? do OFE      lub      Zmie?? OFE

 

AEGON OFE w 2008 roku po???czony zosta?? z Otwartym Funduszem Emerytalnym Skarbiec-Emerytura.

Polityka inwestycyjna OFE AEGON
W polityce inwestycyjnej OFE AEGON jednym z podstawowych za??o??e?? jest zagwarantowanie maksymalnego bezpiecze??stwa ??rodków przekazywanych przez klientów, utrzymuj?c jednocze??nie sta??y i systematyczny wzrost oszcz?dno??ci. Osi?gane jest to dzi?ki ró??norodno??ci (dywersyfikacja) inwestycji opieranych na prognozach i analizach sytuacji mikro i makroekonomicznej w kraju i na ??wiecie. ??rodki inwestowane s? najcz???ciej w d??u??ne papiery warto??ciowe, których emitentem i gwarantem jest Skarb Pa??stwa, w akcje polskich spó??ek notowanych na GPW.  Dopuszczalne zgodnie z polityk? d??ugoterminow? s? tak??e inwestycje w  papiery warto??ciowe emitowane przez gminy, przedsi?biorstwa oraz banki.

Op??aty za zarz?dzanie (w zale??no??ci od aktywów netto/miesi?cznie)
do 8 mld z?? - 0,045%
8-20 mld z?? - 3,6 mln z?? + 0,04% nadwy??ki ponad 8 mld z??
20-35 mld z?? - 8,4 mln z?? + 0,032% nadwy??ki ponad 20 mld z??
35-65 mld z?? - 13,2 mln z?? + 0,023 % nadwy??ki ponad 35 mld z??
powy??ej 65 mld z?? - 20,1 mln z?? + 0,015% nadwy??ki ponad 65 mld z??
Op??ata od sk??adki (dla nowych cz??onków)
do 2010 – 7,00%
w 2011 – 6,125%
w 2012 – 5,250%
w 2013 – 4,375%
od 2014 – 3,50%
Bank depozytariusz
Bank BPH S.A.
Agent transferowy
Pekao Financial ServicesDane do kontaktu z OFE AEGON:

AEGON Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
ul. Wo??oska 5 (budynek TAURUS)
02-675 Warszawa
tel.: (022) 874 46 20
fax: (022) 874 46 40
infolinia: 0 801 300 900, (022) 529 10 00
http://www.aegonpte.pl

Ranking Wartość Pozycja  
wartość aktywów 12.904 mld zł 9 szczegóły
liczba uczestników 0.94 mln 8 szczegóły
stopa zwrotu 251.3 % 7 szczegóły
stopa zwrotu po 5 latach 45.7 % 12 szczegóły
stopa zwrotu po 3 latach 17.3 % 12 szczegóły
stopa zwrotu po 1 roku 5.9 % 13 szczegóły
koszty 3.5 % 1 szczegóły
wartość jednostki 35.13 zł 10 szczegóły