Jak się zapisać Porównaj OFE  Jak zmienić

Nazwa pe??na: Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Allianz OFE
Nazwa skrócona: OFE  Allianz

Licencja KNUiFE: 1999-05-04
Pierwsza wycena aktywów: 1999-08-11
Cz?stotliwo??? wyceny aktywów: ka??dy dzie?? roboczy

Akcjonariusze Allianz OFE
Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Polska SA (58.28%)
Allianz AG (41.72%)
Cz??onkowie zarz?du: Agnieszka Nogajczyk-Simeonow - Prezes Zarz?du; Iwona Hykawy - Cz??onek Zarz?du

 

Zapisz si? do OFE      lub      Zmie?? OFE

 

Polityka inwestycyjna  OFE  Allianz
Filarami polityki inwestycyjnej Funduszu Allianz s?: bezpiecze??stwo powierzonych ??rodków, p??ynno???, rentowno??? i sta??y wzrost aktywów. Cele te osi?gane s? przez wzrost warto??ci lokat oraz inwestowanie w takie instrumenty finansowe jak: obligacje, bony, d??u??ne papiery warto??ciowe Skarbu Pa??stwa lub NBP, a dodatkowo przez tworzenie mechanizmów gwarantuj?cych bezpiecze??stwo prowadzonych inwestycji. Oprócz tego fundusz Allianz lokuje swoje aktywa w akcje spó??ek notowanych na GPW, depozyty bankowe, obligacje komunalne. OFE Allianz Polska zapewnia swoim klientom stabilny wzrost jednostek rozrachunkowych dzi?ki umiarkowanie konserwatywnej strategii inwestycyjnej.

Op??aty za zarz?dzanie (w zale??no??ci od aktywów netto/miesi?cznie)
do 8 mld z?? - 0,045%
8-20 mld z?? - 3,6 mln z?? + 0,04% nadwy??ki ponad 8 mld z??

20-35 mld z?? - 8,4 mln z?? + 0,032% nadwy??ki ponad 20 mld z??
35-65 mld z?? - 13,2 mln z?? + 0,023 % nadwy??ki ponad 35 mld z??
powy??ej 65 mld z?? - 20,1 mln z?? + 0,015% nadwy??ki ponad 65 mld z??
Op??ata od sk??adki (dla nowych cz??onków)
do 2013 – 4,00%
od 2014 - 3,50%
Bank depozytariusz
Deutche Bank Polska SA
Agent transferowy
PeKao Financial Services Sp. z o.o.Dane do kontaktu z OFE Allianz:
Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A.  
ul. Rodziny Hiszpa??skich 1
02-685 Warszawa
(0-22) 567 40 00
fax: (0-22) 567 40 40
infolinia: 0 801 10 20 30
http://www.allianz.pl/

Ranking Wartość Pozycja  
wartość aktywów 9.3 mld zł 10 szczegóły
liczba uczestników 0.59 mln 10 szczegóły
stopa zwrotu 247.3 % 8 szczegóły
stopa zwrotu po 5 latach 50.1 % 5 szczegóły
stopa zwrotu po 3 latach 20.2 % 4 szczegóły
stopa zwrotu po 1 roku 6.8 % 9 szczegóły
koszty 3.5 % 3 szczegóły
wartość jednostki 34.73 zł 11 szczegóły