Jak się zapisać Porównaj OFE  Jak zmienić

Nazwa pełna: Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Allianz OFE
Nazwa skrócona: OFE  Allianz

Licencja KNUiFE: 1999-05-04
Pierwsza wycena aktywów: 1999-08-11
Częstotliwość wyceny aktywów: każdy dzień roboczy

Akcjonariusze Allianz OFE
Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Polska SA (58.28%)
Allianz AG (41.72%)
Członkowie zarządu: Agnieszka Nogajczyk-Simeonow - Prezes Zarządu; Iwona Hykawy - Członek Zarządu

 

Zapisz się do OFE      lub      Zmień OFE

 

Polityka inwestycyjna  OFE  Allianz
Filarami polityki inwestycyjnej Funduszu Allianz są: bezpieczeństwo powierzonych środków, płynność, rentowność i stały wzrost aktywów. Cele te osiągane są przez wzrost wartości lokat oraz inwestowanie w takie instrumenty finansowe jak: obligacje, bony, dłużne papiery wartościowe Skarbu Państwa lub NBP, a dodatkowo przez tworzenie mechanizmów gwarantujących bezpieczeństwo prowadzonych inwestycji. Oprócz tego fundusz Allianz lokuje swoje aktywa w akcje spółek notowanych na GPW, depozyty bankowe, obligacje komunalne. OFE Allianz Polska zapewnia swoim klientom stabilny wzrost jednostek rozrachunkowych dzięki umiarkowanie konserwatywnej strategii inwestycyjnej.

Opłaty za zarządzanie (w zależności od aktywów netto/miesięcznie)
do 8 mld zł - 0,045%
8-20 mld zł - 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8 mld zł

20-35 mld zł - 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20 mld zł
35-65 mld zł - 13,2 mln zł + 0,023 % nadwyżki ponad 35 mld zł
powyżej 65 mld zł - 20,1 mln zł + 0,015% nadwyżki ponad 65 mld zł
Opłata od składki (dla nowych członków)
do 2013 – 4,00%
od 2014 - 3,50%
Bank depozytariusz
Deutche Bank Polska SA
Agent transferowy
PeKao Financial Services Sp. z o.o.Dane do kontaktu z OFE Allianz:
Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A.  
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa
(0-22) 567 40 00
fax: (0-22) 567 40 40
infolinia: 0 801 10 20 30
http://www.allianz.pl/

Ranking Wartość Pozycja  
wartość aktywów 9.3 mld zł 10 szczegóły
liczba uczestników 0.59 mln 10 szczegóły
stopa zwrotu 247.3 % 8 szczegóły
stopa zwrotu po 5 latach 50.1 % 5 szczegóły
stopa zwrotu po 3 latach 20.2 % 4 szczegóły
stopa zwrotu po 1 roku 6.8 % 9 szczegóły
koszty 3.5 % 3 szczegóły
wartość jednostki 34.73 zł 11 szczegóły