Jak się zapisać Porównaj OFE  Jak zmienić

Nazwa pe??na: AMPLICO Otwarty Fundusz Emerytalny.AMPLICO  OFE
Nazwa skrócona: Amplico OFE

Licencja KNUiFE: 1999-01-26
Pierwsza wycena aktywów: 1999-05-20
Cz?stotliwo??? wyceny aktywów: ka??dy dzie?? roboczy

Akcjonariusze OFE AMPLICO:
American Life Insurance Company (ALICO) (50%)
Amplico Life s? (50%)
Cz??onkowie zarz?du: ?ukasz Kalinowski - Prezes Zarz?du; Marek Lisowski - Cz??onek Zarz?du; Gabriel Borg - Cz??onek Zarz?du

 

Zapisz si? do OFE      lub      Zmie?? OFE

 

Polityka inwestycyjna  OFE Amplico
Strategia inwestycyjna OFE Amplico to lokowanie zgromadzonych ??rodków w takie instrumenty finansowe jak: papiery d??u??ne emitowane przez  NBP, papiery d??u??ne emitowane przez Skarb Pa??stwa (jako inwestycje gwarantuj?ce najwy??szy stopie?? bezpiecze??stwa dost?pnych instrumentów finansowych), akcje spó??ek notowanych na regulowanym rynku gie??dowym i pozagie??dowym, d??u??ne papiery warto??ciowe innych emitentów, depozyty bankowe, bankowe papiery warto??ciowe, certyfikaty inwestycyjne zamkni?tych funduszy inwestycyjnych. Inwestycje Amplico OFE prowadzone s? tak??e na kapita??owych rynkach zagranicznych jako dywersyfikacja dzia??a??.

 Op??aty za zarz?dzanie (w zale??no??ci od aktywów netto/miesi?cznie)
do 8 mld z?? - 0,045%
8-20 mld z?? - 3,6 mln z?? + 0,04% nadwy??ki ponad 8 mld z??
20-35 mld z?? - 8,4 mln z?? + 0,032% nadwy??ki ponad 20 mld z??
35-65 mld z?? - 13,2 mln z?? + 0,023% nadwy??ki ponad 35 mld z??
powy??ej 65 mld z?? - 20,1 mln z?? + 0,015% nadwy??ki ponad 65 mld z??
Op??ata od sk??adki (dla nowych cz??onków)
do 2010 – 7,00%
w 2011 – 6,125%
w 2012 – 5,250%
w 2013 – 4,375%
od 2014 – 3,50%
Bank depozytariusz
Bank Handlowy SA
Agent transferowy
We w??asnym zakresie


Dane do kontaktu z OFE AMPLICO:

Amplico Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
ul. Przemys??owa 26
00-450 Warszawa
tel.: (22) 523 55 00
fax: (22) 622 16 66
infolinia: 0 801 14 14 14
http://www.amplicoofe.pl

Ranking Wartość Pozycja  
wartość aktywów 24.388 mld zł 4 szczegóły
liczba uczestników 1.54 mln 4 szczegóły
stopa zwrotu 235.7 % 11 szczegóły
stopa zwrotu po 5 latach 52.7 % 3 szczegóły
stopa zwrotu po 3 latach 20.8 % 3 szczegóły
stopa zwrotu po 1 roku 7.9 % 4 szczegóły
koszty 3.5 % 2 szczegóły
wartość jednostki 35.69 zł 8 szczegóły