Jak się zapisać Porównaj OFE  Jak zmienić

Nazwa pe??na: AXA Otwarty Fundusz Emerytalny AXA OFE
Nazwa skrócona: OFE   AXA
Licencja KNUiFE: 1999-01-29 
Pierwsza wycena aktywów: 1999-05-20
Cz?stotliwo??? wyceny aktywów: ka??dy dzie?? roboczy

Akcjonariusze AXA OFE
AXA Life (70%)
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (30%)

Cz??onkowie zarz?du: Grzegorz Ferski - Cz??onek Zarz?du; Robert Garnczarek - Cz??onek Zarz?du; Rados??aw Go??aszewski - Cz??onek Zarz?du

 

Zapisz si? do OFE      lub      Zmie?? OFE

 

Polityka inwestycyjna  OFE   AXA
Strategia inwestycyjna AXA OFE to dzia??ania zapewniaj?ce maksymalny stopie?? bezpiecze??stwa zgromadzonych ??rodków i dzia??ania ukierunkowane na osi?ganie realnego wzrostu aktywów z uwzgl?dnieniem inflacji, zachowuj?c jednocze??nie wszelkie ??rodki minimalizuj?ce zagro??enie. Zaanga??owanie inwestycyjne w akcje jest na ??rednim poziomie 30% z mo??liwo??ci? zmiany. W zale??no??ci od koniunktury b?dzie ono zwi?kszane lub zmniejszane. Planowane s? tak??e inwestycje w  papiery d??u??ne emitowane przez Skarb Pa??stwa (jako inwestycje gwarantuj?ce najwy??szy stopie?? bezpiecze??stwa dost?pnych instrumentów finansowych). Przy decyzjach zwi?zanych z doborem papierów d??u??nych innych emitentów OFE AXA zwraca? b?dzie uwag? na wiarygodno??? emitentów i mo??liwo??ci obs??ugi zad??u??enia. Fundusz, decyduj?c si? na inwestycje tego rodzaju oczekuje zwi?kszonej rentowno??ci ni?? w przypadku papierów d??u??nych emitowanych przez Skarb Pa??stwa.
Plany d??ugookresowe zak??adaj? 55% udzia?? obligacji, 10% udzia?? bonów skarbowych, 30% udzia?? akcji z mo??liwo??ci? zmian. Plany uwzgl?dniaj? tak??e mo??liwo??? inwestowania w papiery d??u??ne gmin, papiery skarbowe, depozyty bankowe.

 Op??aty za zarz?dzanie (w zale??no??ci od aktywów netto/miesi?cznie)
do 8 mld z?? - 0,045%
8-20 mld z?? - 3,6 mln z?? + 0,04% nadwy??ki ponad 8 mld z??
20-35 mld z?? - 8,4 mln z?? + 0,032% nadwy??ki ponad 20 mld z??
35-65 mld z?? - 13,2 mln z?? + 0,023 % nadwy??ki ponad 35 mld z??
powy??ej 65 mld z?? - 20,1 mln z?? + 0,015% nadwy??ki ponad 65 mld z??
Op??ata od sk??adki (dla nowych cz??onków)
do 2010 – 7,00% kwoty z wp??aconych sk??adek
w 2011 – 6,125% kwoty z wp??aconych sk??adek
w 2012 – 5,250% kwoty z wp??aconych sk??adek
w 2013 – 4,375% kwoty z wp??aconych sk??adek
od 2014 – 3,50% kwoty z wp??aconych sk??adek
Bank depozytariusz
BRE Bank SA
Agent transferowy
We w??asnym zakresie


Dane do kontaktu z OFE AXA:
AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
ul. Ch??odna 51
00-867 Warszawa
tel.: (022) 555 00 00
fax: (022) 555 05 00
infolinia: 0 801 200 200
http://www.axa-polska.pl

Ranking Wartość Pozycja  
wartość aktywów 19.05 mld zł 5 szczegóły
liczba uczestników 1.16 mln 5 szczegóły
stopa zwrotu 235.83 % 10 szczegóły
stopa zwrotu po 5 latach 47.03 % 11 szczegóły
stopa zwrotu po 3 latach 18.5 % 7 szczegóły
stopa zwrotu po 1 roku 6.2 % 12 szczegóły
koszty 3.5 % 4 szczegóły
wartość jednostki 35.83 zł 7 szczegóły