Jak się zapisać Porównaj OFE  Jak zmienić

Nazwa pe??na: Generali Otwarty Fundusz Emerytalny GENERALI OFE
Nazwa skrócona: OFE     Generali
Licencja KNUiFE: 1999-01-21   
Pierwsza wycena aktywów: 1999-05-20 
Cz?stotliwo??? wyceny aktywów: ka??dy dzie?? roboczy

Akcjonariusze Generali OFE
Generali T.U. S.A. - 96,56%
Generali Holding Vienna AG - 3,44%

Cz??onkowie zarz?du: Piotr Pindel - Cz??onek Zarz?du, Jacek Smolarek - Cz??onek Zarz?du, Rafa?? Markiewicz - Cz??onek Zarz?du

 

Zapisz si? do OFE      lub      Zmie?? OFE

 

Polityka inwestycyjna  OFE     Generali
Strategia inwestycyjna OFE GENERALI to lokowanie ??rodków w obligacje, bony, papiery warto??ciowe emitowane przez Skarb Pa??stwa i NBP. Pozosta??e ??rodki inwestowane w akcje polskich spó??ek. Polityka inwestycyjna zezwala równie?? na inwestycje w obligacje, których emitentami s? rz?dy pa??stw z grupy OECD oraz akcje spó??ek notowanych na gie??dach tych pa??stw. Fundusz zamierza utrzyma? dotychczasowy model dywersyfikacji aktywów zgodnie z podzia??em: 50% d??u??ne papiery skarbowe, 10% d??u??ne papiery innych podmiotów, 30% papiery warto??ciowe (akcje), 10% lokaty  bankowe i inne aktywa.Op??aty za zarz?dzanie (w zale??no??ci od aktywów netto/miesi?cznie)
do 8 mld z?? - 0,045%
8-20 mld z?? - 3,6 mln z?? + 0,04% nadwy??ki ponad 8 mld z??
20-35 mld z?? - 8,4 mln z?? + 0,032% nadwy??ki ponad 20 mld z??
35-65 mld z?? - 13,2 mln z?? + 0,023 % nadwy??ki ponad 35 mld z??
powy??ej 65 mld z?? - 20,1 mln z?? + 0,015% nadwy??ki ponad 65 mld z??
Op??ata od sk??adki (dla nowych cz??onków)
do 2010 – 7,00%
w 2011 – 6,125%
w 2012 – 5,250%
w 2013 – 4,375%
od 2014 – 3,50%
Bank depozytariusz
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Agent transferowy
Generali Finance Sp. z o.o.
Dlaczego OFE Generali?
OFE Generali osi?ga bardzo dobre wyniki inwestycyjne, zarówno w krótkim jak i w d??ugim okresie czasu.
OFE Generali zajmuje wysokie miejsca w rankingach otwartych funduszy emerytalnych. OFE Generali po raz kolejny zosta?? uznany przez "Rzeczpospolita" za najlepszy otwarty fundusz emerytalny (K.Ostrowska, "Kto najefektywniej i najbezpieczniej pomna??a oszcz?dno??ci", "Rzeczpospolita", 16.04.2009 ). Fundusz Generali zdoby?? tak??e pierwsze miejsce w rankingu opublikowanym przez "Gazet? Wyborcz?" (M.Bojanowski, "Ranking najlepszych funduszy emerytalnych w 2008 r.", "Gazeta Wyborcza", 29.12.2008). OFE Generali okaza?? si? liderem pod wzgl?dem bezpiecze??stwa inwestycji, jak i stanu hipotetycznego konta. Z wylicze?? redakcji „Rzeczpospolitej” jak i „Gazety Wyborczej” wynika, ??e dzi?ki bardzo dobrym wynikom inwestycyjnym, Klient Generali zgromadzi?? najwi?cej oszcz?dno??ci na koncie emerytalnym.
do OFE Generali nale??y ju?? ponad 600 tysi?cy Polaków.
OFE Generali zarz?dza aktywami netto o warto??ci ponad 5 mld z??otych.
Generali PTE S.A. zarz?dzaj?ce OFE Generali nale??y do Grupy Generali, oferuj?cej us??ugi finansowe milionom klientów na ca??ym ??wiecie.


Dane do kontaktu z OFE Generali:
Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. 
ul. Post?pu 15
02-676 Warszawa
tel: (022) 543 05 00
faks: (022) 543 08 99
infolinia: 0 801 343 343 lub (022) 543 05 43 pn-pt (8-18)
http://www.generali.pl

Ranking Wartość Pozycja  
wartość aktywów 15.27 mld zł 6 szczegóły
liczba uczestników 1.01 mln 6 szczegóły
stopa zwrotu 275.1 % 3 szczegóły
stopa zwrotu po 5 latach 47.7 % 8 szczegóły
stopa zwrotu po 3 latach 17.9 % 9 szczegóły
stopa zwrotu po 1 roku 6.4 % 11 szczegóły
koszty 3.5 % 7 szczegóły
wartość jednostki 37.51 zł 3 szczegóły