Jak się zapisać Porównaj OFE  Jak zmienić

Nazwa pe??na: Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny Nordea OFE
Nazwa skrócona: OFE       Nordea
Licencja KNUiFE: 1999-02-02   
Pierwsza wycena aktywów: 1999-05-20  
Cz?stotliwo??? wyceny aktywów: ka??dy dzie?? roboczy

Akcjonariusze Nordea OFE
Nordea Life Holding A/S (100%)

Cz??onkowie zarz?du: Andrzej Kulik - Prezes Zarz?du, Pawe?? Wilkowiecki - Cz??onek Zarz?du, Maria Oskroba - Cz??onek Zarz?du (wymagana zgoda KNF) 

 

Zapisz si? do OFE      lub      Zmie?? OFE

 

Polityka inwestycyjna  OFE       Nordea
Za??o??eniem polityki inwestycyjnej Nordea OFE jest osi?gni?cie wy??szej od ??redniej rynkowej stopy zwrotu w dzia??aniach d??ugookresowych. Strategia dzia??a?? na najbli??sze lata to konserwatywna polityka inwestycyjna i inwestycje w te instrumenty finansowe, które s? najbardziej p??ynne i niedowarto??ciowane.

Op??aty za zarz?dzanie (w zale??no??ci od aktywów netto/miesi?cznie)
do 8 mld z?? - 0,045%
8-20 mld z?? - 3,6 mln z?? + 0,04% nadwy??ki ponad 8 mld z??
20-35 mld z?? - 8,4 mln z?? + 0,032% nadwy??ki ponad 20 mld z??
od 35 do 65 mld z?? - 13,2 mln z?? + 0,023 % nadwy??ki ponad 35 mld z??
powy??ej 65 mld z?? - 20,1 mln z?? + 0,015% nadwy??ki ponad 65 mld z??
Op??ata od sk??adki (dla nowych cz??onków)
do 2010 – 7,00%
w 2011 – 6,125%
w 2012 – 5,250%
w 2013 – 4,375%
od 2014 – 3,50%
Bank depozytariusz
Bank Handlowy w Warszawie SA
Agent transferowy
Citigroup Globalne Us??ugi Transakcyjne - Obs??uga Funduszy Inwestycyjnych


Dane do kontaktu z OFE Nordea:
NORDEA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. 
Al. Jana Paw??a II 27
00-867 Warszawa
tel.: (022) 541 00 00,
fax: (022) 541 00 01
infolinia: 0 801 306 306
http://www.nordeapolska.pl

Ranking Wartość Pozycja  
wartość aktywów 13.78 mld zł 7 szczegóły
liczba uczestników 0.93 mln 9 szczegóły
stopa zwrotu 282.1 % 2 szczegóły
stopa zwrotu po 5 latach 53.02 % 1 szczegóły
stopa zwrotu po 3 latach 22.7 % 1 szczegóły
stopa zwrotu po 1 roku 8.4 % 2 szczegóły
koszty 3.5 % 9 szczegóły
wartość jednostki 38.21 zł 2 szczegóły