Jak się zapisać Porównaj OFE  Jak zmienić

Nazwa pe??na: Pekao Otwarty Fundusz Emerytalny PEKAO S.A. OFE
Nazwa skrócona: OFE  Pekao
Licencja KNUiFE: 1999-04-19
Pierwsza wycena aktywów: 1999-07-19    
Cz?stotliwo??? wyceny aktywów: ka??dy dzie?? roboczy

Akcjonariusze Pekao OFE
Bank Pekao SA (65%)
Pioneer Global Asset Management (35%)

Cz??onkowie zarz?du: Tomasz J. Ba??kowski - Prezes Zarz?du, S??awomir M. Kolarz - Wiceprezes Zarz?du, Marek Sakowski - Wiceprezes Zarz?du

 

Zapisz si? do OFE      lub      Zmie?? OFE

 

Polityka inwestycyjna  OFE Pekao
Strategia inwestycyjna OFE  Pekao polega na lokowaniu zgromadzonych ??rodków w obligacjach, bonach i papierach warto??ciowych, których emitentami s? Skarb Pa??stwa i NBP, instrumenty finansowe, które  umo??liwiaj? odzyskanie zainwestowanych ??rodków. G??ównym celem jest zagwarantowanie klientom w perspektywie d??ugoterminowej min. 5% stopy realnego zysku. Udzia??y akcji b?d? zawsze uzale??nione od aktualnej sytuacji oraz trendów w gospodarce, a spó??ki dobierane pod k?tem wyceny fundamentalnej. Poniewa?? specyfika OFE  Pekao polega na sta??ym dop??ywie nowych aktywów, fundusz zak??ada mo??liwo??? inwestycji w spó??ki z mniejsz? p??ynno??ci?, notowane ze znacznym dyskontem wobec spó??ek prywatnych.

Op??aty za zarz?dzanie (w zale??no??ci od aktywów netto/miesi?cznie)
do 8 mld z?? - 0,045%
8-20 mld z?? - 3,6 mln z?? + 0,04% nadwy??ki ponad 8 mld z??
20-35 mld z?? - 8,4 mln z?? + 0,032% nadwy??ki ponad 20 mld z??
35-65 mld z?? - 13,2 mln z?? + 0,023 % nadwy??ki ponad 35 mld z??
powy??ej 65 mld z?? - 20,1 mln z?? + 0,015% nadwy??ki ponad 65 mld z??
Op??ata od sk??adki (dla nowych cz??onków)
do 2010 – 7,00%
w 2011 – 6,125%
w 2012 – 5,250%
w 2013 – 4,375%
od 2014 – 3,50%
Bank depozytariusz
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Agent transferowy
Pekao Financial Services Sp. z o.o.

Dane do kontaktu z OFE Pekao:

Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.   
ul. Domaniewska 41 A
02 -672 Warszawa
tel.: (022) 874 46 10/11
fax: (022) 874 46 09
infolinia: 0 801 222 022
http://www.pekaopte.pl

Ranking Wartość Pozycja  
wartość aktywów 4.6 mld zł 12 szczegóły
liczba uczestników 0.34 mln 13 szczegóły
stopa zwrotu 245.4 % 9 szczegóły
stopa zwrotu po 5 latach 47.5 % 9 szczegóły
stopa zwrotu po 3 latach 17.9 % 10 szczegóły
stopa zwrotu po 1 roku 7.5 % 5 szczegóły
koszty 3.5 % 10 szczegóły
wartość jednostki 34.54 zł 12 szczegóły