Jak się zapisać Porównaj OFE  Jak zmienić

Nazwa pe??na: Otwarty Fundusz Emerytalny Pocztylion Pocztylion OFE
Nazwa skrócona: OFE    Pocztylion
Licencja KNUiFE: 1999-02-09 
Pierwsza wycena aktywów: 1999-05-20
Cz?stotliwo??? wyceny aktywów: ka??dy dzie?? roboczy GPW

Akcjonariusze Pocztylion OFE
Poczta Polska (33,3%)
Cardif SA (33,3%)
Amvesap (29,3%)
Konferencja Episkopatu Polski (4%) 

Cz??onkowie zarz?du: Mariusz Wnuk - Prezes Zarz?du, Adam Gola - Cz??onek Zarz?du, Piotr Sieradzan - Cz??onek Zarz?du

 

Zapisz si? do OFE      lub      Zmie?? OFE

 

Polityka inwestycyjna  OFE    Pocztylion
G??ówne cele inwestycyjne wynikaj?ce z polityki inwestycyjne OFE Pocztylion to: wzrost warto??ci aktywów, osi?gni?cie d??ugookresowego zwrotu, który przewy??sza ??redni zwrot osi?gni?ty przez pozosta??e fundusze emerytalne, minimalizuj?c jednocze??nie ryzyko, wykorzystuj?c instrumenty d??u??ne i akcje. Polityka inwestycyjna opiera si? na sta??ych analizach aktualnych i prognozowanych stóp procentowych. Dodatkowo zgromadzone ??rodki inwestowane s? w depozyty bankowe, papiery d??u??ne przedsi?biorstw oraz inne instrumenty finansowe zgodne z ustaw?.

Op??aty za zarz?dzanie (w zale??no??ci od aktywów netto/miesi?cznie)
do 8 mld z?? - 0,045%
8-20 mld z?? - 3,6 mln z?? + 0,04% nadwy??ki ponad 8 mld z??
20-35 mld z?? - 8,4 mln z?? + 0,032% nadwy??ki ponad 20 mld z??
35-65 mld z?? - 13,2 mln z?? + 0,023 % nadwy??ki ponad 35 mld z??
powy??ej 65 mld z?? - 20,1 mln z?? + 0,015% nadwy??ki ponad 65 mld z??
Op??ata od sk??adki (dla nowych cz??onków)
do 2010 – 7,00%
w 2011 – 6,125%
w 2012 – 5,250%
w 2013 – 4,375%
od 2014 – 3,50%
Bank depozytariusz
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Agent transferowy
Fund Services Sp. z o.o.


Dane do kontaktu z OFE Pocztylion:

Pocztylion - Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. 
ul. Nowogrodzka 11
00-513 Warszawa
tel.: (022) 529 00 90
fax: (022) 529 00 95
infolinia: 0 801 101 801
http://www.pocztylion.pl

Ranking Wartość Pozycja  
wartość aktywów 5.82 mld zł 11 szczegóły
liczba uczestników 0.59 mln 11 szczegóły
stopa zwrotu 233.6 % 13 szczegóły
stopa zwrotu po 5 latach 45.6 % 13 szczegóły
stopa zwrotu po 3 latach 16.7 % 13 szczegóły
stopa zwrotu po 1 roku 7.4 % 6 szczegóły
koszty 3.5 % 11 szczegóły
wartość jednostki 33.36 zł 13 szczegóły