Jak się zapisać Porównaj OFE  Jak zmienić

Nazwa pe??na: Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Z??ota Jesie??" PZU S.A. OFE
Nazwa skrócona: OFE  PZU "Z??ota Jesie??"
Licencja KNUiFE: 1999-01-26   
Pierwsza wycena aktywów: 1999-05-20
Cz?stotliwo??? wyceny aktywów: ka??dy dzie?? roboczy  

Akcjonariusze PZU "Z??ota Jesie??" OFE
PZU ??ycie S.A (100%)

Cz??onkowie zarz?du: Andrzej So??dek - Prezes Zarz?du, Marek Sojka - Wiceprezez Zarz?du, Hubert Dr???kiewicz - Cz??onek Zarz?du (wymagana zgoda KNF)

 

Zapisz si? do OFE      lub      Zmie?? OFE

 

Polityka inwestycyjna  OFE PZU "Z??ota Jesie??"
Strategi? inwestycyjn?  OFE PZU "Z??ota Jesie??" jest lokowanie aktywów w obligacje, bony, papiery warto??ciowe emitowane przez Skarb Pa??stwa lub NBP, depozyty, kredyty, po??yczki gwarantowane lub por?czane przez te podmioty. W akcje spó??ek notowanych na rynku gie??dowym lokowane jest maksymalnie 40% aktywów, inne ni?? akcje NFI.  Inwestycje w akcje spó??ek notowanych na rynku równoleg??ym i rynku wolnym ???cznie wynosi? mog? nie wi?cej ni?? 10% warto??ci aktywów.

Op??aty za zarz?dzanie (w zale??no??ci od aktywów netto/miesi?cznie)
do 8 mld z?? - 0,045%
8-20 mld z?? - 3,6 mln z?? + 0,04% nadwy??ki ponad 8 mld z??
20-35 mld z?? - 8,4 mln z?? + 0,032% nadwy??ki ponad 20 mld z??
35-65 mld z?? - 13,2 mln z?? + 0,023 % nadwy??ki ponad 35 mld z??
powy??ej 65 mld z?? - 20,1 mln z?? + 0,015% nadwy??ki ponad 65 mld z??
Op??ata od sk??adki (dla nowych cz??onków)
do 2010 – 7,00%
w 2011 – 6,125%
w 2012 – 5,250%
w 2013 – 4,375%
od 2014 – 3,50%
Bank depozytariusz
Bank Pekao S.A.
Agent transferowy
Centrum Informatyki Grupy PZU SA
Dlaczego OFE PZU "Z??ota Jesie??"
OFE PZU zapewnia szybki i wygodny dost?p do konta poprzez Internet lub ca??odobow? infolini?
Niskie op??aty za zarz?dzanie - dzi?ki zgromadzonym aktywom w wysoko??ci ponad 20 miliardów z??otych.
Bezpiecze??stwo i stabilno??? inwestycji - dobre, rozs?dne inwestowanie kapita??u to gwarancja wy??szej emerytury. Celem OFE PZU jest d??ugookresowe zwi?kszanie warto??ci jednostek funduszu. Fundusz inwestuje w bezpieczne obligacje skarbu Pa??stwa oraz akcje najlepszych polskich spó??ek gie??dowych.
Wysoka jako??? obs??ugi - jako??? obs??ugi jest jednym z fundamentów dzia??ania OFE PZU. Potwierdza to certyfikat jako??ci ISO 9001, obejmuj?cy wszystkie obszary zarz?dzania funduszem. Za wdro??enie systemu TQM ("Total Quality Management") Fundusz otrzyma?? wyró??nienie Polskiej Nagrody Jako??ci!


Dane do kontaktu z OFE PZU "Z??ota Jesie??"
Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA
Al. Jana Paw??a 24
00-133 Warszawa
(022) 582 29 00
(022) 582 29 05
infolinia: 0801 102 102
http://www.pzu.pl

Ranking Wartość Pozycja  
wartość aktywów 41.03 mld zł 3 szczegóły
liczba uczestników 2.23 mln 3 szczegóły
stopa zwrotu 264.5 % 5 szczegóły
stopa zwrotu po 5 latach 47.5 % 10 szczegóły
stopa zwrotu po 3 latach 17.8 % 11 szczegóły
stopa zwrotu po 1 roku 7 % 8 szczegóły
koszty 3.5 % 12 szczegóły
wartość jednostki 36.45 zł 5 szczegóły