Jak się zapisać Porównaj OFE  Jak zmienić

Nazwa pe??na: Otwarty Fundusz Emerytalny WARTA WARTA OFE
Nazwa skrócona: OFE  WARTA
Licencja KNUiFE: 1999-01-26   
Pierwsza wycena aktywów: 1999-05-20
Cz?stotliwo??? wyceny aktywów: ka??dy dzie?? roboczy GPW  

Akcjonariusze WARTA OFE
TUiR Warta SA (100%) 

Cz??onkowie zarz?du: Marek Jandzi??ski - Prezes Zarz?du, Tadeusz Gacyk - Wiceprezes Zarz?du, Konrad Biedul - Cz??onek Zarz?du

 

Zapisz si? do OFE      lub      Zmie?? OFE

 

Polityka inwestycyjna  OFE    WARTA
Polityka inwestycyjna OFE WARTA uwzgl?dnia zró??nicowane inwestycje i zaanga??owanie ??rodków cz??onków funduszu we wszystkie  instrumenty, które dopuszcza prawo. Przede wszystkim w obligacje skarbowe, akcje, obligacje przedsi?biorstw, gmin, certyfikaty depozytowe, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, bankowe papiery warto??ciowe, pozosta??e papiery d??u??ne, depozyty na rynku pieni???nym. W zale??no??ci od sytuacji ekonomicznej proporcje s? zmienne.

Op??aty za zarz?dzanie (w zale??no??ci od aktywów netto/miesi?cznie)
do 8 mld z?? - 0,045%
8-20 mld z?? - 3,6 mln z?? + 0,04% nadwy??ki ponad 8 mld z??
20-35 mld z?? - 8,4 mln z?? + 0,032% nadwy??ki ponad 20 mld z??
35-65 mld z?? - 13,2 mln z?? + 0,023 % nadwy??ki ponad 35 mld z??
powy??ej 65 mld z?? - 20,1 mln z?? + 0,015% nadwy??ki ponad 65 mld z??
Op??ata od sk??adki (dla nowych cz??onków)
do 2010 – 7,00%
w 2011 – 6,125%
w 2012 – 5,250%
w 2013 – 4,375%
od 2014 – 3,50%
Bank depozytariusz
Pekao SA
Agent transferowy
We w??asnym zakresie


Dane do kontaktu z OFE WARTA:
Powszechne Towarzystwo Emerytalne WARTA S.A.
ul. Chmielna 85/87
00-805 Warszawa
tel. (22) 582 89 00
fax (22) 582 89 50
infolinia: 0 801 366 366
http://www.ptewarta.pl

Ranking Wartość Pozycja  
wartość aktywów 4.11 mld zł 13 szczegóły
liczba uczestników 0.35 mln 12 szczegóły
stopa zwrotu 271.5 % 4 szczegóły
stopa zwrotu po 5 latach 49.5 % 6 szczegóły
stopa zwrotu po 3 latach 19.6 % 6 szczegóły
stopa zwrotu po 1 roku 7.4 % 7 szczegóły
koszty 3.5 % 13 szczegóły
wartość jednostki 37.15 zł 4 szczegóły