Jak się zapisać Porównaj OFE  Jak zmienić

Kalkulator emerytalny (prognozowana emerytura – pierwszy i drugi Kalkulator OFEfilar)

 

Kalkulator emerytalny prognozuje wysoko??? otrzymywanej emerytury po osi?gni?ciu wieku emerytalnego. Orientacyjne wyniki kalkulatora i ranking funduszy, pozwalaj? oszacowa? jak bardzo korzystna w naszym konkretnym przypadku jest zmiana OFE oraz wybra? najlepszy fundusz emerytalny dla naszego przypadku. Obliczenia emerytury (za pierwszy filar i Drugi Filar ) przeprowadzi? mo??na w jednej z II wersji kalkulatora:

  • Kalkulator emerytalny podstawowy – wersja uproszczona kalkulatora podaje przybli??on? wielko??? kapita??u pocz?tkowego (dotyczy to osób, które podj???y prac? po 1999 roku, (po wej??ciu reformy emerytalnej)). Wersja ta nie daje mo??liwo??ci zmian takich danych jak: OFE stopa zwrotu, wiek przej??cia na emerytur?. Kalkulator wykorzystuje do oblicze?? mniejsz? liczb? danych.

  • Kalkulator emerytalny zaawansowany – umo??liwia dok??adniejsze obliczenia kapita??u pocz?tkowego, dodatkowo mo??na zmienia? dane typu: OFE stopa zwrotu i wiek przej??cia na emerytur?. S? to dane w istotny sposób wp??ywaj?ce na warto??? przysz??ej emerytury. Mechanizm kalkulatora zaawansowanego uwzgl?dnia dotychczasowe i prognozowane zarobki a tak??e kwot? w??asnych oszcz?dno??ci potrzebnych na dodatkow? emerytur?. Uzyskane wyniki b?d? dotyczy? prognozowanej emerytury za pierwszy i Drugi Filar ubezpiecze??. Otrzymamy tak??e wyliczon? kwot? jak? nale??y oszcz?dza? co miesi?c aby wysoko??? otrzymywanej emerytury by??a zgodna z planami.

Mechanizmy kalkulatora emerytalnego wykorzystuj? dane ??redniej d??ugo??ci ??ycia, publikowane przez Prezesa G??ównego Urz?du Statystycznego zgodnie z wymaganiami art. 26 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Kalkulator emerytalny oblicza emerytur? bazuj?c na za??o??eniach nowego systemu emerytalnego, na zasadach ogólnych, zawartych w art. 24, 25, 26 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze?? Spo??ecznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.), gdzie podstaw? obliczania nowej emerytury jest kwota zwaloryzowanych sk??adek na ubezpieczenie emerytalne zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego w ZUS oraz zwaloryzowanego kapita??u pocz?tkowego. Emerytura jest równa kwocie b?d?cej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia przez ??rednie dalsze trwanie ??ycia dla osób w wieku równym wiekowi przej??cia na emerytur? danego ubezpieczonego.