Jak się zapisać Porównaj OFE  Jak zmienić

Kalkulator emerytalny (prognozowana emerytura – pierwszy i drugi Kalkulator OFEfilar)

 

Kalkulator emerytalny prognozuje wysokość otrzymywanej emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego. Orientacyjne wyniki kalkulatora i ranking funduszy, pozwalają oszacować jak bardzo korzystna w naszym konkretnym przypadku jest zmiana OFE oraz wybrać najlepszy fundusz emerytalny dla naszego przypadku. Obliczenia emerytury (za pierwszy filar i Drugi Filar ) przeprowadzić można w jednej z II wersji kalkulatora:

  • Kalkulator emerytalny podstawowy – wersja uproszczona kalkulatora podaje przybliżoną wielkość kapitału początkowego (dotyczy to osób, które podjęły pracę po 1999 roku, (po wejściu reformy emerytalnej)). Wersja ta nie daje możliwości zmian takich danych jak: OFE stopa zwrotu, wiek przejścia na emeryturę. Kalkulator wykorzystuje do obliczeń mniejszą liczbę danych.

  • Kalkulator emerytalny zaawansowany – umożliwia dokładniejsze obliczenia kapitału początkowego, dodatkowo można zmieniać dane typu: OFE stopa zwrotu i wiek przejścia na emeryturę. Są to dane w istotny sposób wpływające na wartość przyszłej emerytury. Mechanizm kalkulatora zaawansowanego uwzględnia dotychczasowe i prognozowane zarobki a także kwotę własnych oszczędności potrzebnych na dodatkową emeryturę. Uzyskane wyniki będą dotyczyć prognozowanej emerytury za pierwszy i Drugi Filar ubezpieczeń. Otrzymamy także wyliczoną kwotę jaką należy oszczędzać co miesiąc aby wysokość otrzymywanej emerytury była zgodna z planami.

Mechanizmy kalkulatora emerytalnego wykorzystują dane średniej długości życia, publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zgodnie z wymaganiami art. 26 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Kalkulator emerytalny oblicza emeryturę bazując na założeniach nowego systemu emerytalnego, na zasadach ogólnych, zawartych w art. 24, 25, 26 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.), gdzie podstawą obliczania nowej emerytury jest kwota zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego w ZUS oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego. Emerytura jest równa kwocie będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego.