Jak się zapisać Porównaj OFE  Jak zmienić

O nas

RankingOFE.pl to niezale??ny serwis internetowy, który dostarcza aktualnych porówna?? wyników Otwartych Funduszy Emerytalnych. Jest to jedna z wielu zaawansowanych aplikacji i narz?dzi internetowych naszej grupy doradczej, która od 2005 roku udziela wsparcia tak??e w leasingu, funduszach europejskich, kredytach.


Na stronach RangkingOFE.pl u??ytkownik znajdzie darmowe analizy i wyniki OFE oraz samodzielnie podejmuj?c decyzj? ma mo??liwo??? wybra? najlepszy Fundusz Emerytalny i za darmo zapisa? si? do niego (przyst?puj?c po raz pierwszy do OFE lub dokonuj?c zmiany OFE na lepszy).
 

To, co mo??emy Ci zapewni?:

Komfort podejmowania decyzji...
Na stronach RankingOFE.pl przedstawiamy suche, sprawdzone fakty i rezultaty dzia??a?? ka??dego Funduszu Emerytalnego. Zapoznaj?c si? z nimi masz mo??liwo??? samodzielnie bez nacisków agentów pracuj?cych dla jednego funduszu (których ich zdaniem zawsze jest najlepszy) podj?? dobr? decyzj? w którym OFE by? lub pozosta?. Zmiana lub przyst?pienie do nowego OFE mo??liwa jest (bez spotka??, tracenia czasu na spotkania) - przez stron? internetow?, wype??niaj?c formularz wybranego
OFE online. Dalsza cz???? to korespondencja listowna z wybranym Funduszem Emerytalnym.

Niezale??no???...
Serwis RangingOFE.pl nie jest powi?zany z ??adnym Funduszem Emerytalnym. Tworzymy niezale??ne narz?dzia daj?ce rzeczywisty obraz wyników poszczególnych OFE. To dlatego jeste?? w stanie samodzielnie  podj?? dobr? decyzj? wybieraj?c lub zmieniaj?c OFE. Twoja decyzja b?dzie oparta jedynie na aktualnych wynikach i zestawieniu wszystkich funduszy w jednym rankingu.

Bezpiecze??stwo...
Zmiana OFE lub przyst?pienie po raz pierwszy do OFE powoduje, ??e umow? cz??onkowsk? podpisujesz z wybranym Funduszem Emerytalnym. Robisz to za darmo i na ??adnym etapie nie pobieramy ??adnych op??at.


RankingOFE.pl to serwis dla wszystkich, którzy chc? sprawowa? kontrol? nad przekazywanymi sk??adkami do tzw. II filaru, zarówno dla ka??dego, kto wybra?? ju?? swój OFE ale nie jest zadowolony z wyników a co za tym idzie z osi?ganych zysków na przysz??? emerytur?, jak i dla ka??dego kto stoi przed decyzj? zwi?zan? z tym Które OFE wybra? oraz jaki jest najlepszy Fundusz Emerytalny.