Jak się zapisać Porównaj OFE  Jak zmienić

Przyst?puj? po raz pierwszypierwszy raz w OFE

Od kwietnia 2014 roku ka??dy pracuj?cy b?dzie móg?? wybra? czy chce przyst?pi? do OFE i mie? emerytur? wyp??acan? z OFE i ZUS czy chce by wszystkie sk??adki by??y skierowane wy???cznie do ZUS.

Zapisz si? do OFE    lub    Zmie?? OFE


Najcz???ciej zadawane pytania i odpowiedzi zwi?zane z OFE (Otwarte Fundusze Emerytalne):

1. Czy wybór OFE jest obowi?zkowy?
2. Na czym polega ró??nica mi?dzy emerytur? OFE a ZUS?
3. Spieszy? si? czy nie wybieraj?c Drugi Filar?
4. Ile kosztuje przyst?pienie do OFE?
5. Czy mo??e przyst?pi? do OFE student, który pracuje na umow? zlecenie?
6. Jak wybra? otwarty fundusz emerytalny, jaki jest najlepszy fundusz emerytalny?
7. W jaki sposób naj??atwiej i najszybciej zapisa? si? do OFE lub zmieni? OFE?
8. Czy mo??na zmieni? otwarty fundusz emerytalny i jak to zrobi??
9. Czy o wyborze funduszu emerytalnego musz? informowa? pracodawc? lub ZUS?
10. Ile kosztuje zmiana OFE?
11. Jak sprawdzi?, dlaczego sk??adki nie s? przekazywane z ZUS do OFE?
12. Jak naliczane s? sk??adki emerytalne przekazywane na Drugi Filar?


1. Czy wybór OFE jest obowi?zkowy?
NIE. Mo??na wybra? czy chce si? by cz???? sk??adki na ubezpiecznie emerytalne sz??o do OFE czy do ZUS.

2. Na czym polega ró??nica mi?dzy emerytur? OFE a ZUS?
OFE inwestuje w akcje cz???? naszej sk??adki i odk??ada tak zarobione pieni?dze. Po przej??ciu na emerytur? klient b?dzie otrzymywa?? comiesi?cznie cz???? usk??adanych przez OFE pieni?dzy. ZUS natomiast waloryzuje te  sk??adki przez co nie ma mo??liwo??ci straty naszych sk??adek. OFE wi???? si? z ryzykiem zmienno??ci na gie??dzie i w efekcie mog? straci? nasze pieni?dze.

3. Spieszy? si? czy nie wybieraj?c Drugi Filar?
By si? okre??li? czy zostajemy w ZUS czy OFE mamy czas do lipca 2014 a pó??niej b?dziemy mogli zmienia? decyzj? co 2 lata.

4. Ile kosztuje przyst?pienie do OFE?
Wybór oraz zapisanie si? do Otwartego Funduszu Emerytalnego jest darmowe.

5. Czy mo??e przyst?pi? do OFE student, który pracuje na umow? zlecenie?
Przyst?pienie do OFE studentów pracuj?cych na umow? zlecenie uzale??nione jest od tego czy pracodawca odprowadza sk??adk? na ubezpieczenie emerytalno rentowe, co nie jest wymagane przez prawo, je??li student nie uko??czy?? 26 roku ??ycia.

6. Jak wybra? otwarty fundusz emerytalny, jaki jest najlepszy fundusz emerytalny?
Gdyby??my umówili si? na spotkanie z doradc? ka??dego OFE zawsze us??yszymy, ??e dany OFE jest najwi?kszy i najlepszy. Przed wyborem funduszu warto jest samodzielnie zapozna? si? z opisami wszystkich 14 OFE a nast?pnie wykorzysta? Ranking OFE (umo??liwiaj?cy porównanie OFE wg takich kryteriów jak: aktywa OFE, liczba uczestników OFE, wyniki OFE, warto??? jednostki rozrachunkowej, OFE stopa zwrotu, i innych). Dodatkowo warto zwróci? uwag? na do??wiadczenie wybranego OFE w inwestowaniu na rynkach finansowych, ilo??? cz??onków, wielko??? funduszu.

7. W jaki sposób naj??atwiej i najszybciej zapisa? si? do OFE lub zmieni? OFE?
Przyst?pienie pierwszy raz do OFE lub zmiana OFE mo??liwa jest w siedzibie ZUS.

 8. Czy mo??na zmieni? otwarty fundusz emerytalny i jak to zrobi??
zmiana OFE mo??liwa jest w dowolnym momencie i wbrew pozorom jest bardzo prosta.


9. Czy o wyborze funduszu emerytalnego musz? informowa? pracodawc? lub ZUS?
Trzeba poinformowa? tylko ZUS.

10. Ile kosztuje zmiana OFE?
Zmiana OFE jest bezp??atna.

11. Jak sprawdzi?, dlaczego sk??adki nie s? przekazywane z ZUS do OFE?
Je??li stwierdzili??my braki w przekazywaniu sk??adek na Drugi Filar, najpierw nale??y sprawdzi?, czy nasze sk??adki przekazywane s? przez pracodawc? do ZUS, sprawdzi? czy nasze dane osobowe jakie zawarli??my w umowie z Funduszem Emerytalnym s? poprawne i zgodne z danymi jakie posiada pracodawca odprowadzaj?cy nasze sk??adki do ZUS. Je??eli powy??sze informacje zostan? sprawdzone i nie wynikaj? z nich b???dy nale??y wystosowa? pismo z pro??b? o wyja??nienia do oddzia??u ZUS.

12. Jak naliczane s? sk??adki emerytalne przekazywane na Drugi Filar?
Wysoko??? emerytury z II filaru (Otwarte Fundusze Emerytalne) uzale??niona jest od:
a.) Kwoty zgromadzonego kapita??u (wysoko??? sk??adki + zysk (wyniki OFE)), im wy??sza pensja, tym wy??sze przekazywane sk??adki.
b.) Czas w którym odk??adane s? nasze sk??adki oraz sta?? pracy (data przej??cia na emerytur?) 
c.) ci?g??o??ci pracy,

 

 

Zapisz si? do OFE      lub      Zmie?? OFE

 

Pierwszy raz w OFE