Jak się zapisać Porównaj OFE  Jak zmienić

Otwarte fundusze emerytalne - profile -

 

OFE AEGON

AEGON.W polityce inwestycyjnej OFE AEGON jednym z podstawowych założeń jest zagwarantowanie maksymalnego bezpieczeństwa środków przekazywanych przez klientów. -

OFE Allianz

Allianz. Filarami polityki inwestycyjnej Funduszu Allianz są: bezpieczeństwo powierzonych środków, płynność, rentowność i stały wzrost aktywów.

OFE Amplico

Amplico .Strategia inwestycyjna OFE Amplico to lokowanie środków finansowych w: papiery dłużne emitowane przez NBP, papiery dłużne emitowane przez Skarb Państwa etc. 

OFE Aviva (CU)

Aviva. Ograniczanie ryzyka inwestycji, staranna selekcja aktywów, dywersyfikacja portfela to najważniejsze założenia polityki inwestycyjnej Aviva OFE (Aviva BZ WBK ) . Ograniczanie ryzyka inwestycji, staranna selekcja aktywów, dywersyfikacja portfela to najważniejsze założenia polityki inwestycyjnej Aviva OFE (Aviva BZ WBK )

OFE AXA

AXA. Strategia inwestycyjna AXA OFE to działania zapewniające bezpieczeństwo zgromadzonych środków i działania ukierunkowane na osiąganie realnego wzrostu aktywów.

OFE Bankowy

Bankowy. Podstawowym filarem inwestycji OFE Bankowy są bony skarbowe oraz obligacje. Fundusz inwestuje również w akcje spółek giełdowych i Narodowych Funduszy Inwestycyjnych.

OFE Generali

Generali. Strategia inwestycyjna OFE GENERALI to lokowanie środków w obligacje, bony, papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa i NBP oraz akcje polskich spółek.

OFE ING

ING .Strategia inwestycyjna ING OFE zakłada cztery filary: obligacje i bony skarbowe Skarbu Państwa , akcje spółek(GPW), akcje spółek zagranicznych, dłużne papiery przedsiębiorstw.

OFE Nordea

Nordea. Założeniem polityki inwestycyjnej Nordea OFE jest osiągnięcie wyższej od średniej rynkowej stopy zwrotu w działaniach długookresowych poprzez konserwatywna politykę inwestycyjną.

OFE Pekao

Pekao. Strategia inwestycyjna OFE Pekao polega na lokowaniu zgromadzonych środków w obligacjach, bonach i papierach wartościowych, których emitentami są Skarb Państwa i NBP.

OFE Pocztylion

Pocztylion. Główne cele inwestycyjne wynikające z polityki inwestycyjne OFE Pocztylion to: wzrost wartości aktywów oraz osiągnięcie długookresowego zwrotu

OFE PZU

PZU .Strategią inwestycyjną OFE PZU "Złota Jesień" jest lokowanie aktywów w obligacje, bony, papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, depozyty, kredyty, pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty

OFE Warta

Warta. Polityka inwestycyjna OFE WARTA uwzględnia zróżnicowane inwestycje i zaangażowanie środków członków funduszu we wszystkie instrumenty, które dopuszcza prawo.