Jak się zapisać Porównaj OFE  Jak zmienić

Otwarte fundusze emerytalne - profile -

 

OFE AEGON

AEGON.W polityce inwestycyjnej OFE AEGON jednym z podstawowych za??o??e?? jest zagwarantowanie maksymalnego bezpiecze??stwa ??rodków przekazywanych przez klientów. -

OFE Allianz

Allianz. Filarami polityki inwestycyjnej Funduszu Allianz s?: bezpiecze??stwo powierzonych ??rodków, p??ynno???, rentowno??? i sta??y wzrost aktywów.

OFE Amplico

Amplico .Strategia inwestycyjna OFE Amplico to lokowanie ??rodków finansowych w: papiery d??u??ne emitowane przez NBP, papiery d??u??ne emitowane przez Skarb Pa??stwa etc. 

OFE Aviva (CU)

Aviva. Ograniczanie ryzyka inwestycji, staranna selekcja aktywów, dywersyfikacja portfela to najwa??niejsze za??o??enia polityki inwestycyjnej Aviva OFE (Aviva BZ WBK ) . Ograniczanie ryzyka inwestycji, staranna selekcja aktywów, dywersyfikacja portfela to najwa??niejsze za??o??enia polityki inwestycyjnej Aviva OFE (Aviva BZ WBK )

OFE AXA

AXA. Strategia inwestycyjna AXA OFE to dzia??ania zapewniaj?ce bezpiecze??stwo zgromadzonych ??rodków i dzia??ania ukierunkowane na osi?ganie realnego wzrostu aktywów.

OFE Bankowy

Bankowy. Podstawowym filarem inwestycji OFE Bankowy s? bony skarbowe oraz obligacje. Fundusz inwestuje równie?? w akcje spó??ek gie??dowych i Narodowych Funduszy Inwestycyjnych.

OFE Generali

Generali. Strategia inwestycyjna OFE GENERALI to lokowanie ??rodków w obligacje, bony, papiery warto??ciowe emitowane przez Skarb Pa??stwa i NBP oraz akcje polskich spó??ek.

OFE ING

ING .Strategia inwestycyjna ING OFE zak??ada cztery filary: obligacje i bony skarbowe Skarbu Pa??stwa , akcje spó??ek(GPW), akcje spó??ek zagranicznych, d??u??ne papiery przedsi?biorstw.

OFE Nordea

Nordea. Za??o??eniem polityki inwestycyjnej Nordea OFE jest osi?gni?cie wy??szej od ??redniej rynkowej stopy zwrotu w dzia??aniach d??ugookresowych poprzez konserwatywna polityk? inwestycyjn?.

OFE Pekao

Pekao. Strategia inwestycyjna OFE Pekao polega na lokowaniu zgromadzonych ??rodków w obligacjach, bonach i papierach warto??ciowych, których emitentami s? Skarb Pa??stwa i NBP.

OFE Pocztylion

Pocztylion. G??ówne cele inwestycyjne wynikaj?ce z polityki inwestycyjne OFE Pocztylion to: wzrost warto??ci aktywów oraz osi?gni?cie d??ugookresowego zwrotu

OFE PZU

PZU .Strategi? inwestycyjn? OFE PZU "Z??ota Jesie??" jest lokowanie aktywów w obligacje, bony, papiery warto??ciowe emitowane przez Skarb Pa??stwa lub NBP, depozyty, kredyty, po??yczki gwarantowane lub por?czane przez te podmioty

OFE Warta

Warta. Polityka inwestycyjna OFE WARTA uwzgl?dnia zró??nicowane inwestycje i zaanga??owanie ??rodków cz??onków funduszu we wszystkie instrumenty, które dopuszcza prawo.