Jak się zapisać Porównaj OFE  Jak zmienić

Nazwa pełna: AMPLICO Otwarty Fundusz Emerytalny.AMPLICO  OFE
Nazwa skrócona: Amplico OFE

Licencja KNUiFE: 1999-01-26
Pierwsza wycena aktywów: 1999-05-20
Częstotliwość wyceny aktywów: każdy dzień roboczy

Akcjonariusze OFE AMPLICO:
American Life Insurance Company (ALICO) (50%)
Amplico Life są (50%)
Członkowie zarządu: Łukasz Kalinowski - Prezes Zarządu; Marek Lisowski - Członek Zarządu; Gabriel Borg - Członek Zarządu

 

Zapisz się do OFE      lub      Zmień OFE

 

Polityka inwestycyjna  OFE Amplico
Strategia inwestycyjna OFE Amplico to lokowanie zgromadzonych środków w takie instrumenty finansowe jak: papiery dłużne emitowane przez  NBP, papiery dłużne emitowane przez Skarb Państwa (jako inwestycje gwarantujące najwyższy stopień bezpieczeństwa dostępnych instrumentów finansowych), akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym i pozagiełdowym, dłużne papiery wartościowe innych emitentów, depozyty bankowe, bankowe papiery wartościowe, certyfikaty inwestycyjne zamkniętych funduszy inwestycyjnych. Inwestycje Amplico OFE prowadzone są także na kapitałowych rynkach zagranicznych jako dywersyfikacja działań.

 Opłaty za zarządzanie (w zależności od aktywów netto/miesięcznie)
do 8 mld zł - 0,045%
8-20 mld zł - 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8 mld zł
20-35 mld zł - 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20 mld zł
35-65 mld zł - 13,2 mln zł + 0,023% nadwyżki ponad 35 mld zł
powyżej 65 mld zł - 20,1 mln zł + 0,015% nadwyżki ponad 65 mld zł
Opłata od składki (dla nowych członków)
do 2010 – 7,00%
w 2011 – 6,125%
w 2012 – 5,250%
w 2013 – 4,375%
od 2014 – 3,50%
Bank depozytariusz
Bank Handlowy SA
Agent transferowy
We własnym zakresie


Dane do kontaktu z OFE AMPLICO:

Amplico Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
ul. Przemysłowa 26
00-450 Warszawa
tel.: (22) 523 55 00
fax: (22) 622 16 66
infolinia: 0 801 14 14 14
http://www.amplicoofe.pl