Jak się zapisać Porównaj OFE  Jak zmienić

Nazwa pe??na: Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK AVIVA OFE
Nazwa skrócona: OFE    Aviva
Licencja KNUiFE: 1999-01-26   
Pierwsza wycena aktywów: 1999-05-20  
Cz?stotliwo??? wyceny aktywów: ka??dy dzie?? roboczy

Akcjonariusze Aviva OFE
Aviva Towarzystwo Ubezpiecze?? na ??ycie SA (51,1%)
Aviva International Insurance Ltd (38,9%)
Bank Zachodni WBK SA (10%)
Cz??onkowie zarz?du: Pawe?? Pytel - Prezes Zarz?du , Andrzej G??adysz - Cz??onek Zarz?du, Marcin ??ó??tek - Cz??onek Zarz?du

 

Zapisz si? do OFE      lub      Zmie?? OFE

 

Polityka inwestycyjna  OFE    Aviva
Ograniczanie ryzyka inwestycji, staranna selekcja aktywów, dywersyfikacja portfela to najwa??niejsze za??o??enia polityki inwestycyjnej Aviva OFE. Strategia d??ugoterminowa zak??ada wypracowanie jak najwy??szej stopy zwrotu z zachowaniem ogranicze?? zwi?zanych z ryzykiem inwestycyjnym. W obecnych za??o??eniach podzia?? ten kszta??tuje si? na 30% akcji, 60% obligacji, 5% bonów skarbowych, 5% inne. Mo??liwa jest zmiana za??o??e?? w zale??no??ci od sytuacji mikro i makroekonomicznej. Inwestycje dotycz? tak? obligacji emitowanych przez jednostki samorz?du terytorialnego i przedsi?biorstwa.

Op??aty za zarz?dzanie (w zale??no??ci od aktywów netto/miesi?cznie)
do 8 mld z?? - 0,045%
8-20 mld z?? - 3,6 mln z?? + 0,04% nadwy??ki ponad 8 mld z??
20-35 mld z?? - 8,4 mln z?? + 0,032% nadwy??ki ponad 20 mld z??
35-65 mld z?? - 13,2 mln z?? + 0,023 % nadwy??ki ponad 35 mld z??
powy??ej 65 mld z?? - 20,1 mln z?? + 0,015% nadwy??ki ponad 65 mld z??
Op??ata od sk??adki (dla nowych cz??onków)
do 2010 – 7,00%
w 2011 – 6,125%
w 2012 – 5,250%
w 2013 – 4,375%
od 2014 – 3,50%
Bank depozytariusz
Bank Handlowy w Warszawie SA
Agent transferowy
Aviva Sp. z o.o.
Dlaczego Aviva OFE
Najwi?kszy fundusz na rynku - 2,9 mln osób, aktywa o warto??ci ponad 39 mld z??otych
Korzystny system op??at od sk??adki i za zarz?dzanie aktywami.
Aviva OFE zdoby?? pierwsze miejsce w rankingu "Rzeczpospolita" z 10.04.2008 r. w kategorii "Ocena ryzyka".
Aviva OFE zosta?? uznany za najlepszy fundusz emerytalny w Europie ??rodkowej i Wschodniej przez presti??owy miesi?cznik bran??owy "Investment & Pensions Europe". W uzasadnieniu nagrody w sposób szczególny podkre??lono dokonania Aviva OFE w dziedzinie stosowania i promowania standardów ??adu korporacyjnego na polskim rynku kapita??owym
Aviva OFE jest jednym z pierwszych funduszy w Polsce, które otrzyma??o certyfikat potwierdzaj?cy spe??nianie wymaga?? normy Systemu Zarz?dzania Jako??ci? ISO 9001:2000.


Dane do kontaktu z OFE Aviva:
Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A.
ul. Prosta 70
00-838 Warszawa
tel. (22) 557 40 50
fax: (22) 557 40 39
infolinia: 0 801 888 444
http://www.aviva.pl