Jak się zapisać Porównaj OFE  Jak zmienić

Nazwa pełna: Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny Bankowy OFE
Nazwa skrócona: OFE    Bankowy
Licencja KNUiFE: 1999-01-26
Pierwsza wycena aktywów: 1999-05-20
Częstotliwość wyceny aktywów: każdy dzień roboczy

Akcjonariusze Bankowy OFE
PKO BP (100%)

Członkowie zarządu: Cezary Burzyński - Prezes Zarządu; Katarzyna Galus - Wiceprezes Zarządu; Wojciech Połeć - Wiceprezes Zarządu

 

Zapisz się do OFE      lub      Zmień OFE

 

Polityka inwestycyjna  OFE  Bankowy
Podstawowym filarem inwestycji OFE Bankowy są bony skarbowe oraz obligacje. Fundusz inwestuje również w akcje spółek giełdowych i Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Jest to jednak poziom porównywalny z zaangażowaniem pozostałych Funduszy Emerytalnych. Polityka inwestycyjna zakłada aby środki częściowo ulokowane były na lokatach bankowych oraz inwestowane w dłużne papiery wartościowe, których emitentem są przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego. Polityka inwestycyjna zezwala inwestowanie w zagraniczne obligacje, których emitentami są rządy, banki centralne państw w grupie OECD, akcje spółek, które są notowane na giełdach tych państw oraz w listy zastawne.

Opłaty za zarządzanie (w zależności od aktywów netto/miesięcznie)
do 8 mld zł - 0,045%
8-20 mld zł - 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8 mld zł
20-35 mld zł - 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20 mld zł
35-65 mld zł - 13,2 mln zł + 0,023 % nadwyżki ponad 35 mld zł
powyżej 65 mld zł - 20,1 mln zł + 0,015% nadwyżki ponad 65 mld zł
Opłata od składki (dla nowych członków)
do 2010 – 7,00%
w 2011 – 6,125%
w 2012 – 5,250%
w 2013 – 4,375%
od 2014 – 3,50%
Bank depozytariusz
BRE Bank SA.
Agent transferowy
Finanse Agent Transferowy Sp. z o.o.


Dane do kontaktu z OFE Bankowy:
Powszechne Towarzystwo Emerytalne Bankowy S.A. 
ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa
tel.: (22) 534 84 00
fax: (022) 534 84 01
infolinia: 0 801 10 10 10
http://www.bankowy.pl