Jak się zapisać Porównaj OFE  Jak zmienić

Nazwa pe??na: Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny Bankowy OFE
Nazwa skrócona: OFE    Bankowy
Licencja KNUiFE: 1999-01-26
Pierwsza wycena aktywów: 1999-05-20
Cz?stotliwo??? wyceny aktywów: ka??dy dzie?? roboczy

Akcjonariusze Bankowy OFE
PKO BP (100%)

Cz??onkowie zarz?du: Cezary Burzy??ski - Prezes Zarz?du; Katarzyna Galus - Wiceprezes Zarz?du; Wojciech Po??e? - Wiceprezes Zarz?du

 

Zapisz si? do OFE      lub      Zmie?? OFE

 

Polityka inwestycyjna  OFE  Bankowy
Podstawowym filarem inwestycji OFE Bankowy s? bony skarbowe oraz obligacje. Fundusz inwestuje równie?? w akcje spó??ek gie??dowych i Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Jest to jednak poziom porównywalny z zaanga??owaniem pozosta??ych Funduszy Emerytalnych. Polityka inwestycyjna zak??ada aby ??rodki cz???ciowo ulokowane by??y na lokatach bankowych oraz inwestowane w d??u??ne papiery warto??ciowe, których emitentem s? przedsi?biorstwa i jednostki samorz?du terytorialnego. Polityka inwestycyjna zezwala inwestowanie w zagraniczne obligacje, których emitentami s? rz?dy, banki centralne pa??stw w grupie OECD, akcje spó??ek, które s? notowane na gie??dach tych pa??stw oraz w listy zastawne.

Op??aty za zarz?dzanie (w zale??no??ci od aktywów netto/miesi?cznie)
do 8 mld z?? - 0,045%
8-20 mld z?? - 3,6 mln z?? + 0,04% nadwy??ki ponad 8 mld z??
20-35 mld z?? - 8,4 mln z?? + 0,032% nadwy??ki ponad 20 mld z??
35-65 mld z?? - 13,2 mln z?? + 0,023 % nadwy??ki ponad 35 mld z??
powy??ej 65 mld z?? - 20,1 mln z?? + 0,015% nadwy??ki ponad 65 mld z??
Op??ata od sk??adki (dla nowych cz??onków)
do 2010 – 7,00%
w 2011 – 6,125%
w 2012 – 5,250%
w 2013 – 4,375%
od 2014 – 3,50%
Bank depozytariusz
BRE Bank SA.
Agent transferowy
Finanse Agent Transferowy Sp. z o.o.


Dane do kontaktu z OFE Bankowy:
Powszechne Towarzystwo Emerytalne Bankowy S.A. 
ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa
tel.: (22) 534 84 00
fax: (022) 534 84 01
infolinia: 0 801 10 10 10
http://www.bankowy.pl