Jak się zapisać Porównaj OFE  Jak zmienić

Nazwa pe??na: ING Otwarty Fundusz Emerytalny ING OFE
Nazwa skrócona: OFE      ING
Licencja KNUiFE: 1999-01-26    
Pierwsza wycena aktywów: 1999-05-20  
Cz?stotliwo??? wyceny aktywów: ka??dy dzie?? roboczy

Akcjonariusze ING OFE
ING (80%)
ING Bank ??l?ski (20%)

Cz??onkowie zarz?du: Józef Pro?? - Prezes Zarz?du, Grzegorz Ch??opek - Wiceprezes Zarz?du, Ewa Radkowska - Cz??onek Zarz?du

 

Zapisz si? do OFE      lub       Zmie?? OFE

 

Polityka inwestycyjna  OFE      ING
Strategia inwestycyjna ING OFE zak??ada cztery g??ówne filary podzia??u aktywów: obligacje i bony skarbowe Skarbu Pa??stwa (najwi?ksza cz????), akcje spó??ek notowanych na GPW, akcje spó??ek zagranicznych, d??u??ne papiery przedsi?biorstw. Dodatkowo Fundusz lokuje aktywa w obligacje przedsi?biorstw i depozyty bankowe. Obrana strategia inwestycyjna nastawiona jest na d??ugookresowe dzia??ania, dlatego chwilowe wahania cen s? ma??o znacz?ce dla wyników Funduszu.

Op??aty za zarz?dzanie (w zale??no??ci od aktywów netto/miesi?cznie)
do 8 mld z?? - 0,045%
8-20 mld z?? - 3,6 mln z?? + 0,04% nadwy??ki ponad 8 mld z??
20-35 mld z?? - 8,4 mln z?? + 0,032% nadwy??ki ponad 20 mld z??
35-65 mld z?? - 13,2 mln z?? + 0,023 % nadwy??ki ponad 35 mld z??
powy??ej 65 mld z?? - 20,1 mln z?? + 0,015% nadwy??ki ponad 65 mld z??
Op??ata od sk??adki (dla nowych cz??onków)
do 2010 – 7,00%
w 2011 – 6,125%
w 2012 – 5,250%
w 2013 – 4,375%
od 2014 – 3,50%
Bank depozytariusz
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Agent transferowy
ING Us??ugi Finansowe S.A.
Dlaczego ING OFE
ING OFE jest najcz???ciej wybieranym funduszem emerytalnym od 2000 roku.
ING OFE jest drugim funduszem na rynku pod wzgl?dem wielko??ci aktywów oraz drugim funduszem pod wzgl?dem stopy zwrotu od pocz?tku dzia??alno??ci.
ING OFE zajmuje czo??owe miejsca w rankingach. ING Otwarty Fundusz Emerytalny zaj??? 1 miejsce w rankingu funduszy emerytalnych Rzeczpospolitej z 6 stycznia 2009 r. W rankingu brano pod uwag? stan hipotetycznego konta oraz warto??? stopy zwrotu funduszu - obydwie warto??ci plasuj? ING OFE na pierwszym miejscu w rankingu. ING OFE zaj??? pierwsze miejsce w najnowszym zestawieniu funduszy emerytalnych z 9 stycznia 2009 r., przygotowanym przez firm? analityczn? Analizy Online. W rankingu OFE konkuruj? ze sob? warto??ci? tzw. "hipotetycznego konta". Z wylicze?? Analiz Online wynika, ??e w okresie od ko??ca sierpnia 1999 roku do ko??ca grudnia 2008 roku, hipotetyczny emeryt móg?? od??o??y? najwi?cej w funduszu emerytalnym ING.
Grupa ING nale??y do najwi?kszych na ??wiecie firm z sektora finansowego - wed??ug listy 2008 Fortune Global 500
ING OFE dba o wygod? obecnych i przysz??ych Klientów. Udost?pnia swoim klientom nowoczesne us??ugi: internetowe, telefoniczne, SMS, WAP. Jest równie?? ??atwo dost?pny dzi?ki oko??o 2000 Przedstawicielom Ubezpieczeniowo-Finansowym oraz kilkaset placówkom ING Towarzystwa Ubezpiecze?? na ??ycie oraz ING Banku ??l?skiego na terenie ca??ego kraju.


Dane do kontaktu z OFE ING:
ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
ul. Ludna 2
00-406 Warszawa
tel.: (022) 522 00 03
fax: (022) 522 19 80
infolinia: 0 801 20 30 40
http://www.ingcentrala.pl