Jak się zapisać Porównaj OFE  Jak zmienić

Porównaj i wybierz najlepszy OFE! Poni??szy ranking OFE pomo??e Ci porówna? fundusze emerytalne pod wzgl?dem najwa??niejszych kryteriów. Z poziomu rankingu mo??esz przej??? bezpo??rednio na formularz wniosku; jego wype??nienie zajmie Ci nie wi?cej ni?? 2-3 min. Stopy zwrotu w rankingu OFE wyliczane s? na podstawie aktualnych warto??ci jednostek rozrachunkowych.

Wybierz ranking OFE:

 

- wg warto??ci aktywów

Ranking OFE wg warto??ci aktywów, czyli ??rodków gospodarczych o rzetelnie okre??lonej warto??ci, kontrolowane przez dan? jednostk?, powsta??ych w wyniku dotychczasowych dzia??a??. Wykres przedstawia warto??? aktywów poszczególnych Otwartych Funduszy Emerytalnych.

- wg liczby uczestników

Ranking OFE wg liczby uczestników, czyli wykres uwzgl?dniaj?cy ilo??? cz??onków zapisanych do poszczególnych Funduszy Emerytalnych.

- wg warto??ci jednostki

Ranking OFE wg warto??ci jednostki, czyli wykres uwzgl?dniaj?cy Fundusze Emerytalne wg tego ile poszczególne fundusze zarobi??y.

- wg stopy zwrotu

Ranking OFE wg stopy zwrotu, czyli wykres ukazuj?cy poszczególne Fundusze Emerytalne wg wska??nika zmiany dotychczasowej warto??ci jednostki OFE, obliczanej w procentach. Dla wzrostów jest to warto??? jednostki dodatnia, dla malej?cych warto??ci jednostek warto??? ta jest ujemna.

- wg stopy zwrotu 5 lat

Ranking OFE wg stopy zwrotu 5 lat, czyli wykres ukazuj?cy poszczególne Fundusze Emerytalne wg wska??nika zmiany warto??ci jednostki OFE w okresie 5 lat, obliczanej w procentach. Dla wzrostów jest to warto??? jednostki dodatnia, dla malej?cych warto??ci jednostek warto??? ta jest ujemna.

- wg stopy zwrotu 3 lata

Ranking OFE wg stopy zwrotu 3 lata, czyli wykres ukazuj?cy poszczególne Fundusze Emerytalne wg wska??nika zmiany warto??ci jednostki OFE w okresie 3 lat, obliczanej w procentach. Dla wzrostów jest to warto??? jednostki dodatnia, dla malej?cych warto??ci jednostek warto??? ta jest ujemna.

- wg stopy zwrotu 1 rok

Ranking OFE wg stopy zwrotu 1 rok, czyli wykres ukazuj?cy poszczególne Fundusze Emerytalne wg wska??nika zmiany warto??ci jednostki OFE w okresie ostatniego roku, obliczanej w procentach. Dla wzrostów jest to warto??? jednostki dodatnia, dla malej?cych warto??ci jednostek warto??? ta jest ujemna.

- wg kosztów

Ranking OFE wg kosztów, czyli wykres uwzgl?dniaj?cy obci???enia/ prowizje pobierane ze zgromadzonych ??rodków uczestników poszczególnych OFE za zarz?dzanie, prowizje dystrybucyjne.